LABYRINT SVĚTA – CENA VLADIMÍRA JOCHMANNA PRO UČITELE

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

(program vyhlašovaný spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy)

Smysl programu
Smyslem programu je podpořit učitele, kteří v žácích a ve studentech podněcují zájem o historii, společnost a další humanitní témata, ale mohou být odrazováni obecným tlakem na praktickou stránku výuky nebo na snižování její náročnosti. V programu budou podpořeny takové školní i mimoškolní aktivity, které mohou být inspirací pro další učitele, mají dlouhodobější charakter a jsou z hlediska běžné výuky nadstandardní. To je např. výuka volitelných seminářů klasických jazyků, vedení žáků k četbě klasických textů v originálech a nezkrácených překladech, ke studiu v archivech a depozitářích muzeí, k archeologickému výzkumu, k provádění a interpretování rozsáhlejších rozhovorů s pamětníky, nebo k pozorné interpretaci textů.

Komu je program určen
Program je určen pro učitele základních a středních škol.

Výše podpory
Podpora ve výši 30 tis. Kč se uděluje zpravidla třem přihlášeným, a to bez stanovení pořadí.

Výběr podpořených aktivit
Nadace jmenuje nejméně pětičlennou komisi složenou ze zástupců Správní rady a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která navrhne udělení podpory. O udělení podpory rozhoduje Správní rada.

Přihláška do programu
Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí přihláška obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, v celkovém rozsahu 5 až 10 normostran):

  1. Popis pedagogické aktivity, včetně jejího zdůvodnění a reflexe jejího smyslu pro studenty
  2. Podrobný popis časového rozložení
  3. Charakteristiku a počet zúčastněných žáků nebo studentů
  4. Prohlášení, že tato aktivita už nebyla podpořena jinou cenou nebo grantem

Časový harmonogram
Vyhlášení programu: 1. 7. 2018
Uzávěrka přihlášek: 1. 2. 2019
Vyhlášení výsledků: 1. 4. 2019

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání podpory proběhne v dubnu 2019 v Brně.

Popisy podpořených aktivit budou publikovány na webových stránkách nadace a jejich autoři budou mít volný vstup na Letní školu historie, pořádanou každoročně na začátku prázdnin Katedrou andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK, kde jim bude dán prostor pro představení jejich aktivit.

Kontakty
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz
Webové stránky: www.vnjh.cz

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Holubová
Tel:  777 007 918
E-mail: barbora.holubova@pedf.cuni.cz
Webové stránky: www.pedf.cuni.cz 

 Vyhlášení programu Labyrint světa - Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele pro rok 2019 (210.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa