Úvodní strana oddelovac pre stredné školy oddelovac Vyhlásenie Prírodovedných štipendií Husovej nadácie

PRÍRODNOVEDNÉ ŠTIPENDIÁ HUSOVEJ NADÁCIE

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku

Zmysel programu
Intenzívny rozvoj vedeckého bádania viedol k tomu, že sa od počiatku 20.storočia postupne roztvárala intelektuálna priepasť medzi prírodnými a humanitnými vedami, a to dokonca až do takej miery, že sa začalo hovoriť o „dvoch kultúrach“, ktoré spolu nedokážu komunikovať, pretože ich bádateľské postupy i výsledky sú radikálne odlišné. Tento rozdiel medzi oboma druhmi vied bol navyše umocnený faktom, že prírodné vedy čoraz dôraznejšie nachádzali „odbytisko“ pre svoje objavy v aplikačnej sfére, najmä v priemysle a obchode, v neposlednom rade aj vo vojensko-priemyselnom komplexe. Humanitné  vedy, ktoré také aplikácie nemohli a nemôžu ponúknuť, zdanlivo zostávali  v pozadí, akoby sa oneskorovali, hoci v skutočnosti radom svojich objavov a viac či menej odôvodnených apelov upozorňovali  na nebezpečenstvo, ktoré hrozí ľudstvu práve z prebujneného a  nekontrolovaného vedecko-technického rozvoja. Mnohí významní bádatelia si ale zhruba od 20. rokov minulého storočia začali uvedomovať toto nebezpečenstvo, a rad z nich – nielen z humanitných odborov – sa potom veľmi aktívne usiloval o to, aby sa vedecké myslenie  ako výraz a prejav jednoty európskej racionality dokázalo postaviť nebezpečenstvám, ktoré si nezriedka samo pripravuje svojou lúpeživosťou, mamonárstvom, ziskuchtivosťou, ale aj nerozhodnosťou a váhavosťou. Je prirodzené, že nové cesty najľahšie a najefektívnejšie nachádzajú mladí ľudia. Preto sa nadácia obracia k začínajúcim bádateľom, k mladým ľuďom, ktorí pociťujú spoluzodpovednosť za svoj vlastný intelektuálny a morálny rast rovnako intenzívne ako za svet.

Komu je program určený
Štipendium je určené pre študentov maturujúcich v danom roku, ktorí sú prijatí na univerzitné štúdium programov matematiky, fyziky, chémie, biológie alebo medicíny na vysokej škole kdekoľvek na svete.

Výška štipendia a spôsob výplaty
Štipendium činí 40 tis. Kč.

Výber štipendistov
Najviac troch štipendistov ročne vyberá Správna rada nadácie na základe svojho vlastného posúdenia nimi preukázanej schopnosti premýšľať o otázkach vedy z hlbšej perspektívy.  

Žiadosť o štipendium
Okrem vyplnenia základných údajov o uchádzačovi do webového formulára musí žiadosť o udelenie grantu obsahovať ako prílohy (v súboroch PDF):

 1. Doklad o prijatí na štúdium daného programu na vysokej škole v ktorejkoľvek zemi pre nasledujúci akademický rok
 2. Doklady o účasti na odborných súťažiach, olympiádach a pod.
 3. Samostatne napísanú esej v rozsahu 3 – 5 normostrán pre jedno z nasledujúcich zadaní (podľa vlastného výberu):
  a) Základné otázky vedy hlboko premyslel Kant. Čo vám hovorí text z Kritiky čistého rozumu (Predslov k druhému vydaniu, B XII-XIV)?
  b) Novoveká veda býva spájaná s radikalitou prístupu Descarta k poznaniu a ľudskej slobode. Čo vám hovorí text z Pravidiel pre vedenie rozumu (prvé a druhé pravidlo, AT X, 359, 5 – 366, 9)?
  c) Túžba po poznaní sa stáva aj témou poetickou a jedným z príkladov toho je i Goetheho spodobenie vzťahu vedca a diabla. Čo vám hovorí text z Fausta (prvý diel, Študovňa)?
  (České preklady uvedených častí textov sú uchádzačom k dispozícii na webových stránkách nadácie)
  Žiadosť ďalej môže obsahovať:
 4. Vlastnú literárnu a odbornú tvorbu a pod.
 5. Vyjadrenie učiteľa odboru

Časový harmonogram
Vyhlásenie programu: 2. 1. 2019
Uzávierka žiadostí: 8. 9. 2019
Vyhlásenie výsledkov: 15. 11. 2019

Štipendisti potom budú povinní podať nadácii správu o využití štipendia do konca ďalšieho kalendárneho roka.

Kontakty
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón: 530 331 240
E-mail: jsvabova[a]vnjh.cz nebo vnjh[a]vnjh.cz
Webové stránky: www.vnjh.cz

 Vyhlásenie programu Prírodnovedné štipendiá Husovej nadácie pre rok 2019 (179.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa