Úvodní strana oddelovac pre vysoké školy oddelovac Vyhlásenie Grantu Husovej nadácie

GRANT HUSOVEJ NADÁCIE

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku

Zmysel programu
Nadácia podporí vypracovanie štúdie v rozsahu 70 až 100 normostrán na zadanú tému, ktorú  pokladá za dôležitú z hľadiska svojho poslania podporovať vzdelanosť, kultúru a slobodu.

Komu je program určený
Grant je určený pre doktorandov alebo doktorov do veku 40 rokov (vrátane, počítané ku dňu uzávierky žiadostí), pôsobiacich v humanitných a spoločenskovedných odboroch.

Výška grantu
Celková výška grantu je 100 tis. Kč. Z toho 50 tis. bude vyplatených po jeho udelení, 50 tis. po kladnom recenznom konaní. Nadácia po kladnom recenznom konaní tiež zabezpečí (organizačne i finančne) publikovanie výslednej štúdie.

Výber projektov
Granty udeľuje Správna rada nadácie na základe svojho vlastného uváženia a posúdenia projektov.   

Žiadosť o grant
Okrem vyplnenia základných údajov do webového formulára musí žiadosť o udelenie grantu obsahovať ako prílohy (v súboroch PDF):

  1. stručný životopis
  2. príklad vlastného odborného textu, napr. článok, kapitolu knihy, štúdiu
  3. projekt spracovania štúdie na jednu zo zadaných tém:
  • Rozvíja verejné školstvo vzdelávanie, alebo mu skôr škodí?
  • Majú ešte akademické slobody obsah a zmysel?
  • Česko – slovenské dejiny v posledných sto rokoch 1918-2018

Projekt môže nadväzovať na predošlú bádateľskú prácu žiadateľa a musí mať rozsah 5 až 7 normostrán. Výsledná štúdia by mala byť dostatočne pôvodná a nemala by byť podporená z iných zdrojov.

Časový harmonogram
Vyhlásenie programu: 2. 1. 2018
Uzávierka žiadostí: 9. 9. 2018
Vyhlásenie výsledkov: 15. 11. 2018
Odovzdanie hotovej štúdie nadácii: 1. 9. 2019
Vyhlásenie výsledku recenzného konania: 15. 11. 2019

Nadácia sama zabezpečí recenzné posudky a na ich základe Správna rada rozhodne, či bude vyplatená druhá polovica grantu a či bude štúdia publikovaná. Nadácia si vyhradzuje publikačné právo na odovzdanú štúdiu.

Kontakty
Vzdelávacia nadácia Jana Husa
Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón: 530 331 240
E-mail: jsvabova[a]vnjh.cz nebo vnjh[a]vnjh.cz
Webové stránky: www.vnjh.cz

 Vyhlásenie programu Grant Husovej nadácie pre rok 2018 (170.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2018 Vzdělávací nadace Jana Husa