Úvodní strana oddelovac pre vysoké školy oddelovac Vyhlásenie Stipendia Husovy nadácie

ŠTIPENDIUM HUSOVEJ NADÁCIE

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku
(v Slovenskej republike vyhlasovaný s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach)

Zmysel programu
Vzdelávacia nadácia Jána Husa pokladá v súčasnosti za jednu zo svojich najdôležitejších úloh podporiť predovšetkým slobodné a nerušené bádanie začínajúcich vysokoškolských učiteľov a akademických pracovníkov, čo nie je podľa jej presvedčenia samozrejmé a všeobecne podporované.

Komu je program určený
Štipendium je určené pre doktorandov alebo doktorov do veku 35 rokov (vrátane, počítané ku dňu uzávierky žiadostí), pôsobiacich v neaplikovaných humanitných, spoločenskovedných a príbuzných odboroch.

Výška štipendia
Štipendium činí 80 tis. Kč (v Slovenskej republike môže zahŕňať podporu Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach).

Výber štipendistov
Štipendistov vyberá Správna rada nadácie na základe svojho vlastného uváženia a posúdenia žiadostí s ohľadom na zmysel programu.

Žiadosť o štipendium
Okrem vyplnenia základných údajov do webového formulára musí žiadosť o udelenie štipendia obsahovať ako prílohu (v jednom súbore PDF, ktorého celkový rozsah nesmie prekročiť 3 normostrany):


  1. Stručný životopis
  2. Popis pracovného postavenia žiadateľa a jeho životných i odborných plánov
  3. Dobre zdôvodnený rozklad, ako bude štipendium využité pre získanie času na slobodné a nerušené bádanie

Žiadosť ďalej môže obsahovať (v ďalších súboroch, nad uvedený rozsah):

  1. Zoznam publikácií
  2. Vlastné publikované, alebo aj nepublikované či nepublikovateľné práce
  3. Neformálnu charakteristiku uchádzača od kolegu
  4. Odporúčanie domovského pracoviska
  5. Súhlas prijímajúcej inštitúcie (akceptačný list) v prípade vycestovania do zahraničia
  6. Ďalšie prílohy podľa uváženia uchádzača

Časový harmonogram
Uzávierka žiadostí: 9. 9. 2018
Vyhlásenie výsledkov: 15. 11. 2018

Štipendisti potom budú povinní podať nadácii správu o využití štipendia do konca ďalšieho kalendárneho roka.

Kontakty
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón: 530 331 240
E-mail: jsvabova[a]vnjh.cz nebo vnjh[a]vnjh.cz
Webové stránky: www.vnjh.cz  
Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2017 Vzdělávací nadace Jana Husa