PŘÍRODOVĚDNÁ STIPENDIA HUSOVY NADACE

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Smysl programu
Intenzivní rozvoj vědeckého bádání vedl k tomu, že se od počátku 20. století postupně rozevírala intelektuální propast mezi přírodními a humanitními vědami, a to dokonce až do takové míry, že se začalo mluvit o „dvou kulturách“, které spolu nedokáží komunikovat, protože jejich badatelské postupy i výsledky jsou radikálně odlišné. Tento rozdíl mezi oběma druhy věd byl navíc umocněn faktem, že přírodní vědy stále důrazněji nalézaly „odbytiště“ pro své objevy v aplikační sféře, zejména v průmyslu a obchodu, v neposlední řadě také ve vojensko-průmyslovém komplexu. Humanitní vědy, které takové aplikace nabídnout nemohly a nemohou, zdánlivě zůstávaly v pozadí, jakoby se zpožďovaly, ačkoliv ve skutečnosti řadou svých objevů a více či méně odůvodněných apelů upozorňovaly na nebezpečí, jež lidstvu hrozí právě z přebujelého a nekontrolovaného vědecko-technického rozvoje. Mnozí významní badatelé si ale toto nebezpečí zhruba od 20. let minulého století začali uvědomovat, a řada z nich – nejen z oborů humanitních – potom velmi aktivně usilovala o to, aby se vědecké myšlení jako výraz a projev jednoty evropské racionality dokázalo postavit nebezpečím, jež si nezřídka samo svou loupeživostí, mamonářstvím, ziskuchtivostí, ale i nerozhodností a váhavostí připravuje. Je přirozené, že nové cesty nejsnáze a nejefektivněji nalézají mladí lidé. Proto se nadace obrací k začínajícím badatelům, k mladým lidem, kteří pociťují spoluodpovědnost za svůj vlastní intelektuální a morální růst stejně intenzivně jako za svět.

Komu je program určen
Stipendium je určeno pro studenty maturující v daném roce, kteří jsou přijati k univerzitnímu studiu programů matematiky, fyziky, chemie, biologie nebo medicíny na vysoké škole kdekoli na světě. 

Výše stipendia a způsob výplaty
Stipendium činí 40 tis. Kč.

 Výběr stipendistů
Nejvýše tři stipendisty ročně vybírá Správní rada nadace na základě svého vlastního posouzení jimi prokázané schopnosti promýšlet otázky vědy z hlubší perspektivy. 

 Žádost o stipendium
Kromě vyplnění základních údajů o uchazeči do webového formuláře musí žádost o udělení stipendia obsahovat jako přílohy (v souborech PDF):

1.  Doklad o přijetí ke studiu daného programu na vysoké škole v kterékoli zemi 

     pro příští akademický rok

2.  Doklady o účasti na odborných soutěžích, olympiádách apod.

3.  Samostatně napsanou esej v rozsahu 3 – 5 normostran pro jedno z 

     následujících zadání (podle vlastního výběru):

     a) Základní otázky vědy hluboce promyslel Kant. Co vám říká text z Kritiky čistého rozumu (Předmluva k druhému vydání, B XII-XIV)?

     b) Novověká věda bývá spojována s radikalitou přístupu Descartesa k poznání  a lidské svobodě. Co vám říká text z Pravidel pro vedení rozumu (první a druhé pravidlo, AT X, 359, 5 – 366, 9)? 

     c) Touha po poznání se stává i tématem poetickým a jedním z příkladů toho je i Goetheovo zpodobnění vztahu vědce a ďábla. Co vám říká text z Fausta (první díl, Studovna)? 

(České překlady uvedených částí textů jsou uchazečům k dispozici na webových stránkách nadace)

Žádost dále může obsahovat:

4.  Vlastní literární a odbornou tvorbu apod.

5.  Vyjádření učitele oboru

 Časový harmonogram
Vyhlášení programu: 2. 1. 2019
Uzávěrka žádostí: 8. 9. 2019
Vyhlášení výsledků: 15. 11. 2019

Stipendistům pak bude uložena povinnost podat nadaci do konce dalšího roku zprávu o využití stipendia.

Kontakty
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz
Webové stránky: www.vnjh.cz

 Vyhlášení programu Přírodovědná stipendia Husovy nadace pro rok 2019 (176.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa