zde se nacházíte:
Úvod > O nadaci > Historie od 1980

Historie nadace

70. léta

Vznik a rozvoj bytových seminářů, samizdatové publikační činnosti a nezávislých kulturních a občanských aktivit v ČSSR 

1975 

Československá socialistická republika podepisuje Závěrečný akt Helsinské konference.

1977 

Vyhlášení Charty 77. Na následky policejních výslechů umírá mluvčí Charty 77 filosof Jan Patočka.

1978 

Julius Tomin odesílá dopis adresovaný universitám v Oxfordu a Heidelbergu, Svobodné universitě v Berlíně a Harvardově universitě. Popisuje situaci učitelů a studentů bytových seminářů, žádá kolegy ve svobodném světě o pomoc a zve je k návštěvám Československa.

1979 

Oxfordská universita se rozhoduje poskytnout pomoc československým filosofům. První přednášející, Kathleen Wilkesová, přijíždí do Prahy a přednáší v Tominově semináři.

1979-80 

Spolupráce oxfordských filosofů s československými kolegy se rychle rozvíjí. K iniciativě se připojují přednášející z jiných universit, rozšiřuje se okruh bytových seminářů, v nichž vyučují (Ladislav Hejdánek, Petr Rezek, Kampakademie – rodina Paloušova, Rudolf Kučera, Zdeněk Neubauer, Stanislav Sousedík, Daniel Kroupa, Pavel Bratinka). Připojují se francouzští a nizozemští filosofové. V Oxfordu je založen "Prague Book Fund" a "Patočka University Fund". Československá policie začíná bytové semináře pronásledovat, jejich organizátoři a účastníci se ocitají v nebezpečí.

1980 

8. července se v Oxfordu schází první zasedání nové charitativní organizace "The Jan Hus Educational Foundation". Začíná desetiletí systematické, organizované činnosti. Rodina Tominových je vyštvána z Československa a v září přijíždí do Oxfordu. V prosinci vzniká "Association Jan Hus" v Paříži.

1981

Henri Veldhuis organizuje program návštěvníků z Nizozemí. V Praze zahajuje práci "oxfordský" filosofický seminář vedený Petrem Rezkem. V prosinci je založen americký "The Jan Hus Educational and Cultural Fund, Inc." se sídlem v Baltimore ve státě Maryland. O Vánocích je v Praze zatčen vicepresident francouzské Association Jan Hus filosof Jacques Derrida a obviněn z "výroby a pašování omamných drog". K iniciativě se připojují první přednášející z Německa. Pomoc nadace se rozšiřuje na další akademické obory, začíná podpora vědeckých projektů a samizdatu.

1983

V Torontu vzniká "The Jan Hus Fund/Le Fond Jan Hus".

1984 

Práce Vzdělávací nadace Jana Husa se rozšiřuje do Brna (semináře Petra Oslzlého a Milana Jelínka) a proniká do nových oblastí: ekologie, literatura, hudba, divadlo, výtvarné umění a architektura.

1985 

Wolfgang a Oriana Stockovi organizují program návštěvníků z Německa pod patronací společnosti "Academia Copernicana". Video překonává železnou oponu, vzniká síť domácích "kin" promítajících zakazované dokumentární a umělecké filmy.

1986 

Nadace pomáhá Jiřímu Müllerovi v Brně zavést počítačovou techniku pro samizdatovou edici "Prameny". Nadace organizuje rozsáhlou mezinárodní kampaň na podporu Jazzové sekce.

1987

Vzdělávací nadace Jana Husa začíná pravidelnou spolupráci s bytovým seminářem Jána Čarnogurského v Bratislavě. V Praze zahajuje práci teologický seminář Milana Balabána jako externí kurs university v Cambridge. Jiří Zlatuška vyvinul pro potřeby samizdatu první český textový editor "Morning Star". Nadace financuje pořízení video techniky na rozsáhlý projekt zaznamenávající události a osobnosti československé nezávislé kultury.

1989 

V červnu skládají na tajném místě v Praze studenti Milana Balabána první zkoušky kursu "Cambridge Diploma". V listopadu se komunistický režim v Československu zhroutil.

1990 

President Václav Havel zasílá dopis Husově nadaci v Oxfordu. Děkuje jí za dlouhá léta práce ve prospěch československé vzdělanosti a kultury a zároveň vyjadřuje naději, že nadace bude ve své práci pokračovat, neboť "nyní budeme Vaši pomoc potřebovat snad ještě více než dřív". V květnu je v Brně zaregistrována "Československá vzdělávací nadace Jana Husa". Začíná nová kapitola práce nadace ve službách české a slovenské vzdělanosti a kultury. Jejím cílem se stává pomoc českým a slovenským vzdělávacím institucím při obnově a rozvoji svobodného vzdělávání. Nadace zahajuje dlouhodobý program "Desetiletí obnovy".

1990-93

První etapa "Desetiletí obnovy": pomoc českým a slovenským institucím při rychlém překonání nejhorších následků dlouhé izolace od svobodného světa a ideologické deformace humanitních oborů.

1991

Profesor Frank Bealey zahajuje tříletý program vzdělávání českých a slovenských vysokoškolských učitelů politologie. Pod vedením profesora Davida Regana se uskutečňuje tříletý program vzdělávání pro pracovníky místní samosprávy.

1992

Nadace zahajuje několikaletý program podpory rozvoje výuky práva. Organizuje několik víceletých cyklů přednášek z oborů filosofie, politická filosofie, mezinárodní právo, právo evropských společenství a lidská práva. Po několik let přednášejí v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích přední odborníci z Evropy a Severní Ameriky.

1993

Československo se rozpadlo. Vedle Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně vzniká Vzdelávacia nadácia Jana Husa v Bratislavě. Obě nadace působí jako společná iniciativa s totožnou správní radou složenou z Čechů a Slováků. 

1993-96 

Druhá fáze "Desetiletí obnovy": reforma a inovace výuky humanitních oborů, podpora vydávání základních děl humanitní literatury, podpora občanského vzdělávání k demokracii, informace a poradenství ve vzdělávání.

1994

Nadace začíná budovat vlastní nadační jmění. Nadace vyhlašuje první ročník Ceny Husovy nadace pro překladatele a vydavatele společenskovědní a právnické literatury.

1995

Nadace navazuje partnerskou spolupráci s nadací Civic Education Project. Společně vytvářejí a zahajují projekt na podporu mladých začínajících vysokoškolských učitelů, od roku 1996 známý jako "Novicius".

1996-99

Třetí etapa "Desetiletí obnovy": stabilizace dosažených výsledků v inovaci výuky, podpora systémovým změnám, program odborné a pedagogické přípravy začínajících vysokoškolských učitelů.

1997

Ve spolupráci s Nadací Open Society Fund je v Brně založeno Akademické informační centrum.

1998

Spolupráce s nadací Open Society Fund se prohlubuje v oblasti podpory inovace výuky: Husova nadace přebírá odpovědnost za program "Higher Education Support Program". Akademické informační centrum se rychle stává nejlepším centrem informací o vzdělávání v zahraničí s celostátní působností a osamostatňuje se jako obecně prospěšná společnost.

1999

Vychází kniha dr. Barbary Day "Sametoví filozofové" popisující činnost československé "podzemní university" a Vzdělávací nadace Jana Husa v období 1979-1989. Ve výběrovém řízení vypsaném českou vládou je Vzdělávací nadace Jana Husa vyhodnocena jako nejlepší česká nadace v oblasti vzdělávání a je jí z prostředků Nadačního investičního fondu přidělena částka 29 038 000 Kč na navýšení nadačního jmění

2000

Vzdělávací nadace Jana Husa a Akademické informační centrum se přestěhovaly do nových prostor, které laskavě poskytla Masarykova universita v Brně. 
Nadace darovala univerzitě při této příležitosti svou knihovnu významných zahraničních děl z humanitních a společenskovědních oborů.

2001

Ve druhém kole rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu. Vzdělávací nadace Jana Husa zaměřila svou žádost na druhou oblast svého působení, kterou je neziskový sektor, a byla ji přidělena částka 18 217 000 Kč.

2002

Nadace vyhlásila Kampaň na obnovu knižního fondu sociologické a filosofické knihovny AV ČR, které byly zničeny při povodních v Praze. 

2004

Vzdělávací nadace Jana Husa v České republice vyhlásila Stipendium Husovy nadace pro začínající vysokoškolské učitele.

2005 

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila Cenu Libellus Primus za nejlepší knižní prvotinu začínajícího vědce.
Dále nadace vyhlásila Cenu Bronislavy Müllerové, svůj první program pro středoškolské studenty. 

2006

První slavnostní vyhlášení Cen Bronislavy Müllerové v Moravském zemském muzeu se koná pod záštitou předsedy Ústavního soudu.

2007

Nadace a Právnická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv vyhlásila novou cenu Ius et Societas. Cena je určena pro studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů ve společenskovědních oborech.

2008

Ve spolupráci s Placzek Family Foundation (USA) vyhlásila nadace tříleté Stipendium Georga Placzeka pro studenty gymnázií České republiky, kteří byli přijati k univerzitnímu studiu fyziky na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě a jsou kvalifikováni k tomu, aby se věnovali fyzice jako vědě a byli schopni spojovat výsledky přírodních věd s vědami humanitními.

2009

Vzdelávacia nadácia Jana Husa se sídlem v Bratislavě ukončila svoji činnost. Vzdělávací nadace Jana Husa se sídlem v Brně začala od roku 2010 vypisovat programy i pro slovenské uchazeče.

2011

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila ve spolupráci s s Ústavem profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nový program Labyrint světa – Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele. 

Smyslem programu je podpořit učitele, kteří v žácích a ve studentech tvořivě podněcují zájem o historii, společnost a další humanitní témata, ale mohou být odrazováni obecným tlakem na praktickou stránku výuky nebo spokojenost žáků.

2013

Vzdělávací nadace Jana Husa se přestěhovala do vlastního sídla na adrese Cihlářská 1021/15 v Brně.

2014

Nadace vyhlásila první ročník programu Přírodovědná stipendia Husovy nadace, který je určen pro studenty maturující v daném roce, kteří jsou přijati k univerzitnímu studiu programů matematiky, fyziky, chemie, biologie nebo medicíny na vysoké škole kdekoli na světě.

Na základě smlouvy navržené Ministerstvem financí ČR získala nadace možnost  plně a bez dosavadní státní kontroly disponovat s majetkem pocházejícím z Nadačního investičního fondu. 
Zakladatelé Vzdělávací nadace Jana Husa označili dva články Statutu za právně nezměnitelné: Článek III. Účel nadace a Článek V. Hodnota majetku. Tyto články stanoví účel nadace a povinnost zachovat majetek tak, aby tento účel mohl být naplňován dlouhodobě.