Přírodovědná stipendia Husovy nadace

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Smysl programu

Intenzivní rozvoj vědeckého bádání vedl k tomu, že se od počátku 20. století postupně rozevírala intelektuální propast mezi přírodními a humanitními vědami, a to dokonce až do takové míry, že se začalo mluvit o „dvou kulturách“, které spolu nedokáží komunikovat, protože jejich badatelské postupy i výsledky jsou radikálně odlišné. Tento rozdíl mezi oběma druhy věd byl navíc umocněn faktem, že přírodní vědy stále důrazněji nalézaly „odbytiště“ pro své objevy v aplikační sféře, zejména v průmyslu a obchodu, v neposlední řadě také ve vojensko-průmyslovém komplexu. Humanitní vědy, které takové aplikace nabídnout nemohly a nemohou, zdánlivě zůstávaly v pozadí, jakoby se zpožďovaly, ačkoliv ve skutečnosti řadou svých objevů a více či méně odůvodněných apelů upozorňovaly na nebezpečí, jež lidstvu hrozí právě z přebujelého a nekontrolovaného vědecko-technického rozvoje. Mnozí významní badatelé si ale toto nebezpečí zhruba od 20. let minulého století začali uvědomovat, a řada z nich – nejen z oborů humanitních – potom velmi aktivně usilovala o to, aby se vědecké myšlení jako výraz a projev jednoty evropské racionality dokázalo postavit nebezpečím, jež si nezřídka samo svou loupeživostí, mamonářstvím, ziskuchtivostí, ale i nerozhodností a váhavostí připravuje. Je přirozené, že nové cesty nejsnáze a nejefektivněji nalézají mladí lidé. Proto se nadace obrací k začínajícím badatelům, k mladým lidem, kteří pociťují spoluodpovědnost za svůj vlastní intelektuální a morální růst stejně intenzivně jako za svět.

Komu je program určen

Stipendium je určeno pro studenty maturující v daném roce, kteří jsou přijati k univerzitnímu studiu programů matematiky, fyziky, chemie, biologie nebo medicíny na vysoké škole kdekoli na světě. 

Výše stipendia

Stipendium činí 40 tis. Kč.

Výběr stipendistů

Nejvýše tři stipendisty ročně vybírá Správní rada nadace na základě svého vlastního posouzení jimi prokázané schopnosti promýšlet otázky vědy z hlubší perspektivy. 

Inspirace

Prosíme úspěšné žadatele, aby nám občas  napsali, kam  se dostali, čemu se nyní věnují. Bude to pro nás inspirací.

Žádost o stipendium

Kromě vyplnění základních údajů o uchazeči do webového formuláře musí žádost o udělení stipendia obsahovat jako přílohy (v souborech PDF):

 1. Doklad o přijetí ke studiu daného programu na vysoké škole v kterékoli zemi pro příští akademický rok
 2. Doklady o účasti na odborných soutěžích, olympiádách apod.
 3. Samostatně napsanou esej v rozsahu 3 – 5 normostran pro jedno z následujících zadání (podle vlastního výběru):

  1. Základní otázky vědy hluboce promyslel Kant. Co vám říká text z Kritiky čistého rozumu (Předmluva k druhému vydání, B XII-XIV)?
  2. Novověká věda bývá spojována s radikalitou přístupu Descartesa k poznání  a lidské svobodě. Co vám říká text z Pravidel pro vedení rozumu (první a druhé pravidlo, AT X, 359, 5 – 366, 9)? 
  3. Touha po poznání se stává i tématem poetickým a jedním z příkladů toho je i Goetheovo zpodobnění vztahu vědce a ďábla. Co vám říká text z Fausta (první díl, Studovna)? 
  4. Nad charakterem, příčinami a způsoby překonání krize evropské vědy se hluboce zamýšlel ve své fenomenologii Edmund Husserl. Co vám říká text z Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie (Příloha XXVII, ke kapitole 73, Academia, Praha 1972, s. 546˗548)?
  5. Otázkám vnitřní komplexnosti a ambivalentnosti současné vědy, její spoluodpovědnosti za stav současného světa věnoval mimořádnou pozornost Edgar Morin. Co vám říká text z Vědy a svědomí (kap. V. Odpovědnost badatele vůči společnosti a člověku, Atlantis, Brno 1995, s. 79-80)?

(České překlady uvedených částí textů jsou uchazečům k dispozici na webových stránkách nadace)

Žádost dále může obsahovat:

 • Vlastní literární a odbornou tvorbu apod.
 • Vyjádření učitele oboru

Časový harmonogram

Vyhlášení programu

2. ledna 2024

Uzávěrka žádostí

2. září 2024

Vyhlášení výsledků

15. listopadu 2024


Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz