zde se nacházíte:
Úvod > Vysoké školy > Grant Husovy nadace > Minulé ročníky

Vyhlášení výsledků - ročník 2023

V roce 2023 byl Grant Husovy nadace udělen žadatelce:

Mgr. Tereza Arndt
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha
Projekt zpracování studie na téma: Vzdělávání a vzdělání z hlediska blízké budoucnosti
Název projektu: Vzdělávání v éře antropocénu: krajina a svědectví.

 

 

 

Minulé ročníky

Ročník 2022

V roce 2022 byl Grant Husovy nadace udělen žadateli:

Mgr. Tomáš Korda
Ústav politologie FF Univerzity Karlovy, Praha
Projekt zpracování studie na téma: Co s lidem v demokracii? Směřuje nutně každá demokracie k populismu?
Název projektu: Může nás už jen nějaká válka zachránit?

Ročník 2021

V roce 2021 byl Grant Husovy nadace udělen žadateli:

Mgr. Zdeněk Ježek, PhD.
European School of Helsinki
Projekt zpracování studie na téma: Vzdělávání a vzdělání z hlediska blízké budoucnosti
Název projektu: Škola a ideologie ve věku tl;dr

Ročník 2020

V roce 2020 byl Grant Husovy nadace udělen žadateli:

Mgr. Peter Kyslan, PhD.
Filozofická fakulta Prešovské univerzity, Prešov
Projekt zpracování studie na téma: Česko – slovenské dějiny v posledních sto letech 1918-2018
Název projektu: Sto rokov (bez) filozofie dejín

Ročník 2019

V roce 2019 nebyl Grant Husovy nadace udělený žádnému žadateli.

Ročník 2018

V roce 2018 byl Grant Husovy nadace udělen žadatelům:

Mgr. Libor Benda, Ph.D.
Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň
Projekt zpracování studie na téma: Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?

Mgr. Michal Havrda, Ph.D.
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Projekt zpracování studie na téma: Česko-slovenské dějiny v posledních sto letech 1918 – 2018

Ročník 2017

V roce 2017 byl Grant Husovy nadace udělen žadateli:

Mgr. Petr Gallus, Ph.D.
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Projekt zpracování studie na téma:
Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?

Ročník 2016

V roce 2016 nebyl Grant Husovy nadace udělený žádnému žadateli.

Ročník 2015

V roce 2015 nebyl Grant Husovy nadace udělený žádnému žadateli.

Ročník 2014

Grant Husovy nadace – projekty podpořené v roce 2014:

Do roku 2014 se tento program řídil starším vyhlášením.

Mapování kulturních válek v postkomunistickém regionu: kulturní analýza hodnotových střetů v občanské sféře
Mgr. Karel Čada, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha

Barokní litterae annuae jezuitské koleje v Telči jako literární útvar – jazyková analýza a komparace kopií
Mgr. Michalela Ramešová, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Za větší konkurenceschopnost humanitních věd: Propedeutika vědecké metodologie pro studenty humanitních oborů
Mgr. Michal Stránský, Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Ročník 2013

Grant Husovy nadace – projekty podpořené v roce 2013:

Do roku 2014 se tento program řídil starším vyhlášením.

Inovace ve výuce magisterského studia latinské medievistiky, Ústav řeckých a latinských studií FF UK, Praha
Mgr. Iva Adámková, Ph.D., Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Trend mediálneho multitaskingu a kurikulum odboru informačné štúdiá
doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Nadační právo v proměnách času
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Ročník 2012

Grant Husovy nadace – projekty podpořené v roce 2012:

Do roku 2014 se tento program řídil starším vyhlášením.

Ideová východiska rané luterské církevní historiografie
Mgr. Kateřina Brdlíková, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Filmový medailon prof. Ladislava Hejdánka
Mgr. Barbora Řebíková, Katedra politologie a filosofie, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Ročník 2011

Grant Husovy nadace – projekty podpořené v roce 2011:

Do roku 2014 se tento program řídil starším vyhlášením.

1. Žité dějiny (pamětnická setkání v Liberci a jejich prezentace)
PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., Katedra historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita,  Liberec

2. Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí (Podoby filosofie v českých zemích v období normalizace a po sametové revoluci)
Daniela Rosolová, Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

3. Podpora aplikácie historických vied pre študijný program muzeológia a kulturne dedičstvo na FF UK v Bratislave
doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta, Univerzita komenského, Bratislava
Projekt finančně podpořila Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

4. Cyklus přednášek v rámci Jednoty filozofické
Mgr. Filip Tvrdý, Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

5. Justice and Reconciliation in Post-conflict Societies (Spravedlnost a usmíření v postkonfliktních společnostech)
PhDr. Kateřina Werkman, MRes, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha

Ročník 2010

Grant Husovy nadace – projekty podpořené v roce 2010:

Do roku 2014 se tento program řídil starším vyhlášením.

Zavedení kurzu současná politická filosofie
Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D., Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice

Ročník 2009

Grant Husovy nadace – projekty podpořené v roce 2009:

Do roku 2014 se tento program řídil starším vyhlášením.

Vytvoření nového předmětu „Sociology of State Socialism“ 
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha

Etika veřejných financí
Ústav financí, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické, Brno

Historická dílna 2010
Katedra historie, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita, Plzeň

Filosofie a psychoanalýza
Katedra politologie a filosofie, Fakulta filozofická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ročník 2008

Cursus Innovati – projekty podpořené v roce 2008:

Moderní čtení světa
Katedra politologie a filozofie. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Ústí nad Labem.

Zavedení překladatelského semináře a zmapování moderní bengálské povídkové tvorby
Ústav jižní a centrální Asie. Filozofická fakulta. Univerzita Karlova. Praha.

„19. století v přednáškách českých historiků“
Katedra historie. Filozofická fakulta. Univerzita Palackého. Olomouc.

Ročník 2007

Cursus Innovati – projekty podpořené v roce 2007:

ORGANON VI.
Katedra filosofie, Filosofická fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň

Mezinárodní konference „Tělesnost a afektivita: ke stému výročí narození Maurice Merleau-Pontyho“
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha

Meditace o základech vědy
Ústav mezioborových studií, Západočeská univerzita, Plzeň

Reforma zpravodajských služeb a transformace politického systému v České republice
Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

Ročník 2006

Cursus Innovati – projekty podpořené v roce 2006:

Inovace výuky kvalitativních metod v rámci sociální práce
Katedra sociální práce, Fakulta sociálně-ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Jan Patočka, české dějiny a Evropa – sborník z vědecké konference
Pekařova společnost Českého ráje, o.s., Turnov

Inovace vysokoškolského kurzu Religionistika – světová náboženství
Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice

Zavedení kursu Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství
Ústav religionistiky, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Terminologická, lexikální a jazyková podpora pro výuku antické filosofie
Katedra filosofie, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Ročník 2005

Cursus Innovati – projekty podpořené v roce 2005:

Elektronizace slovníku staré angličtiny a jeho zavedení do výuky a výzkumu 
Ústav anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Organon V. – Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru
Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň

Francouzština na americkém kontinentu
Katedra romanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Realizace Filmové a audiovizuální výchovy na PedF MU v Brně
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Inovace a rozšíření výuky sociálně vědní metodologie a analýzy kvantitativních dat na Fakultě filozofické ZČU
Fakulta filozofická, Západočeská univerzita, Plzeň

Etika reklamy
Katedra marketingových komunikací, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Mezinárodní konference „Fenomenologie jako první filozofie“ 
Filozofický ústav Akademie věd České republiky

Etnické konflikty v postkomunistickém sektoru
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

Ročník 2004

Cursus Innovati – projekty podpořené v roce 2004:

Příprava a realizace kurzu/semináře: Vývoj lidské mysli a porozumění odlišným přístupům myšlení 
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha

Podpora zavedení kurzu „Antropologie hranic“, 2004 – 2006
Katedra Obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha

Úvod do australské literatury s podporou www stránek
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Možnosti transgrese
Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Židovská filozofie a rabínská literatura
Ústav filozofie a religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Ročník 2003

Program CURSUS INNOVATI

Doktorské studium religionistiky na FF MU
Ústav religionistiky, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Politická geografie: perspektivy a nové trendy
Katedra sociálních věd, Fakulta humanitních studií, Universita Pardubice

Realizace evropského úpadkového práva v České republice
Právnická fakulta, Masarykova universita, Brno

Sociální stratifikace, nerovnost a mobilita
Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie, Masarykova universita, Brno

Úvod do kognitivních věd
Katedra filosofie, Filosofická fakulta, Universita Palackého, Olomouc

Komunikabilita – a její kultivace – jako předpoklad pedagogické způsobilosti
Katedra české literatury, Filosofická fakulta, Universita Karlova, Praha

Metodika a interpretace pramenných zdrojů místních a regionálních dějin v českých zemích
Katedra historických věd, Fakulta humanitních studií, Universita Pardubice

Lékařská etika
Ústav lékařské etiky, Lékařská fakulta, Masarykova universita Brno

Program HESP

Současná francouzská filosofie
Filosofický ústav, Akademie věd ČR, Praha

Bibliografický průvodce knihovním fondem Ústřední knihovny FSS MU – „Ekologicky příznivé životní způsoby“
Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, Masarykova universita, Brno

Vydání cvičného média pro výuku žurnalistických dovedností
Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno

Inovace předmětu „Dějiny a filosofie techniky“
Vysoké učení technické, Brno

Evropská kulturní studia II
Filosofická fakulta, Masarykova universita, Brno

Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova universita, Brno

Program VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU

Ekonomika nadačních subjektů v ČR

Trialog – Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Brno

Program LEGISLATIVNÍ A FISKÁLNÍ PROSTŘEDÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

Zpracování řešení úpravy fungování nadací po zániku Fondu národního majetku

Ročník 2002

Program CURSUS INNOVATI

Teoretická sociologie
Fakulta sociálních věd, Universita Karlova, Praha

Inovace výuky dějin středověku a raného novověku
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Inovace výuky kvalitativních metod výzkumu
Fakulta sociálních věd, Universita Karlova, Praha

Obnova základního knižního fondu Filosofického ústavu AV ČR
Filosofický ústav AV ČR, Praha

Rekonstrukce sociologické knihovny při Sociologickém ústavu AV ČR
Sociologický ústav AV ČR, Praha

Program HESP

Možnosti využití intermediální komunikace pro dialog studentů vysokých škol mezi sebou a s laickou veřejností
EcoTerra, o.p.s., Praha

Inovace předmětu Základy ekonomie a otevření předmětu Public Finance
Právnická fakulta, Masarykova universita, Brno

Kurzy mezikulturní komunikace
Fakulta humanitních studií, Universita Karlova, Praha

Kurz rozvoje profesních kompetencí pro učitele OV na ZŠ
Kruh spolupracovníků Obecné a Občanské školy, o. s., Praha

Interdisciplinární pojetí demokracie
Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno

Projektová studie pro distanční studium
Fakulta humanitních studií, Universita Pardubice, Pardubice

Příprava studentů psychologie k práci s nadanými dětmi
Filosofická fakulta, Masarykova universita, Brno

Výchova pro život v občanské společností
Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii, o.s., Olomouc

Multimediální učební program
Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno

Současná francouzská filozofie
Filozofický ústav, Akademie věd ČR, Praha

Právní rámec evropské integrace
Fakulta sociálních věd, Universita Karlova, Praha

Zavedení metody experimentální archeologie do výuky na Univerzitě Hradec Králové a vysokých školách v ČR
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové

Vytvoření cvičného média pro výuky žurnalistických dovedností
Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno

Etika pro distanční vzdělávání
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Politická teorie nových sociálních hnutí
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

Rozšíření užití aplikace Databáze studijní literatury pro vysoké školy
Univerzita Palackého, Olomouc

Sociologie nacionalismu a etnicity
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Komunikace a týmová spolupráce ve škole – cíl pro 21. století
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Tvořivá škola – náslechové hodiny činnostního učení
Tvořivá škola, o.s., Brno

Veřejná správa
Provozně-ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno

Centrum pro studium audiovizuální kultury (CAV) – druhá, navazující část
Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno