zde se nacházíte:
Úvod > Programy rozvoja a vzdelávania > Vysoké školy > Štipendium Husovej nadácie

Štipendium Husovej nadácie

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku

Zmysel programu

Vzdelávacia nadácia Jána Husa pokladá v súčasnosti za jednu zo svojich najdôležitejších úloh podporiť predovšetkým slobodné a nerušené bádanie začínajúcich vysokoškolských učiteľov a akademických pracovníkov, čo nie je podľa jej presvedčenia samozrejmé a všeobecne  podporované.

Komu je program určený

Štipendium je určené pre doktorandov alebo doktorov do veku 40 rokov (vrátane, počítané ku dňu uzávierky žiadostí), pôsobiacich v neaplikovaných humanitných, spoločenskovedných a príbuzných odboroch.

Výška štipendia

Štipendium činí 80 tis. Kč.

Výber štipendistov

Štipendistov vyberá Správna rada nadácie na základe svojho vlastného uváženia a posúdenia žiadostí s ohľadom na zmysel programu. Členovia správnej rady vyberajú štipendistov dvojkolovo. V prvom kole hlasuje každý sám. V druhom kole sa všetci oboznámia s hlasovaním ostatných a so zdôvodnením ich výberu. Po diskusii na zasadnutí správnej rady potom prebehne konečné hlasovanie.

Žiadosť o štipendium

Okrem vyplnenia základných údajov do webového formulára musí žiadosť o udelenie štipendia obsahovať ako prílohu (v jednom súbore PDF, ktorého celkový rozsah nesmie prekročiť 7 normostran):

 • Stručný životopis
 • Popis pracovného postavenia žiadateľa a jeho životných i odborných plánov
 • Dobre zdôvodnený rozklad, ako bude štipendium využité
 • Ukážku vlastného textu v rodnom jazyku (alespoň 1 normostrana)
 • Formuláciu vlastnej vízie v odbore
 • Ako napĺňate víziu nadácie?

Žiadosť ďalej môže obsahovať (v ďalších súboroch, nad uvedený rozsah):

 • Zoznam publikácií
 • Vlastné publikované, alebo aj nepublikované či nepublikovateľné práce
 • Neformálnu charakteristiku uchádzača od kolegu
 • Odporúčanie domovského pracoviska
 • Súhlas prijímajúcej inštitúcie (akceptačný list) v prípade vycestovania do zahraničia
 • Ďalšie prílohy podľa uváženia uchádzača

Časový harmonogram

Vyhlásenie programu

2. 1. 2024

Uzávierka žiadostí

 2. 9. 2024

Vyhlásenie výsledkov

15. 11. 2024

Štipendisti potom budú povinní podať nadácii správu o využití štipendia do konca ďalšieho kalendárneho roka.


Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

PrihláškaMinulé ročníky