zde se nacházíte:
Úvod > Vysoké školy > Grant Husovy nadace > Vyhlášení

Grant Husovy nadace

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Smysl programu

Nadace podpoří vypracování odborné eseje v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu.

Komu je program určen

Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v humanitních a společenskovědních oborech.

Výše grantu

Celková výše grantu činí  max. 100.000,- Kč a je rozdělena do dvou částí.  První část grantu ve výši 50.000,- Kč obdrží příjemce na základě rozhodnutí správní rady  o udělení grantu nejpozději do 31. 12. 2020. O vyplacení druhé části grantu ve výši 50.000,- Kč rozhodne správní rada nadace na základě výsledku recenzního řízení; recenzní posudky zajistí nadace. V případě kladného rozhodnutí zajistí nadace organizačně i finančně publikaci této studie. Nadace si vyhrazuje publikační právo na odevzdanou studii. Správní rada si vyhrazuje právo publikaci studie nepodpořit, v tom případě se vzdává svého publikačního práva ve prospěch autora.

Výběr projektů

Granty uděluje Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení projektů.

Žádost o grant

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení grantu obsahovat jako přílohy (v souborech PDF):

  • stručný životopis
  • příklad vlastního odborného textu, např. článek, kapitolu knihy, studii
  • projekt zpracování odborné eseje na jedno ze zadaných témat:

    • Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí?
    • Česko – slovenské dějiny v posledních sto letech 1918-2018
    • Co duchovně spojuje země, v nichž se peče štrúdl?

Projekt může navazovat na předchozí badatelskou práci žadatele a musí mít rozsah 5 až 7 normostran. Výsledná esej by měla být dostatečně původní a neměla by být podpořena z jiných zdrojů.

Časový harmonogram

Vyhlášení programu

2. ledna 2020

Uzávěrka žádostí

2. září 2020

Vyhlášení výsledků

15. listopadu 2020

Odevzdání hotové studie nadaci

2. září 2021

Vyhlášení výsledku recenzního řízení

15. listopadu 2021

Nadace sama zajistí recenzní posudky a na jejich základě Správní rada rozhodne, zda bude vyplacena druhá polovina grantu a studie bude publikovaná. Nadace si vyhrazuje publikační právo na odevzdanou studii.


Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

PřihláškaMinulé ročníky