zde se nacházíte:
Úvod > Vysoké školy > Grant Husovy nadace > Vyhlášení

Grant Husovy nadace

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Smysl programu

Nadace podpoří vypracování odborné eseje v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu.

Komu je program určen

Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v humanitních a společenskovědních oborech.

Výše grantu

Celková výše grantu činí  max. 100.000,- Kč a je rozdělena do dvou částí.  První část grantu ve výši 50.000,- Kč obdrží příjemce na základě rozhodnutí správní rady  o udělení grantu nejpozději do 31. 12. 2024. O vyplacení druhé části grantu ve výši 50.000,- Kč rozhodne správní rada nadace na základě výsledku recenzního řízení; recenzní posudky zajistí nadace. V případě kladného rozhodnutí zajistí nadace organizačně i finančně publikaci této studie. Nadace si vyhrazuje publikační právo na odevzdanou studii. Správní rada si vyhrazuje právo publikaci studie nepodpořit, v tom případě se vzdává svého publikačního práva ve prospěch autora.

Výběr projektů

Granty uděluje Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení projektů.

Žádost o grant

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení grantu obsahovat jako přílohy (v souborech PDF):

  1. stručný životopis
  2. příklad vlastního odborného textu, např. článek, kapitolu knihy, studii
  3. projekt zpracování odborné eseje na jedno ze zadaných témat:

-  Vzdělávání a vzdělání z hlediska blízké budoucnosti (konflikt mezi kvalitní pracovní      silou, konzumem, konformismem a humanismem, duševním zdravím, vědomím     civilizační kontinuity?)

-  Co s lidem v demokracii? Směřuje nutně každá demokracie k populismu?

-  Lidstvo a komunikace (Nejméně  100 000 let spolu lidé komunikovali  pouze  hlasem,  tisíce let i písmem a posledních 200 let přenáší významy jazykových sdělení elektrický proud. Co lidstvo těmito změnami  komunikace získalo a co ztratilo? Je hlavním konfliktem ve světě ještě  majetková nerovnost nebo  už rostoucí propast  znalostí  tvůrců a uživatelů informačních technologií? Co  plyne z toho, že stát reguluje stále rychlejší rozvoj  informačních  technologií se stále rostoucím zpožděním?)

-   Lze ještě hovořit o demokracii, pokud s námi při volbách soutěží stroje, a lze tomu zabránit?

Otázka pro oblast humanitních a společenských věd: "Jak vy sám/sama uvažujete z perspektivy svého oboru o umělé inteligenci?"

Projekt může navazovat na předchozí badatelskou práci žadatele a musí mít rozsah 5 až 7 normostran. Výsledná esej by měla být dostatečně původní a neměla by být podpořena z jiných zdrojů.

Časový harmonogram

Vyhlášení programu

2. ledna 2024

Uzávěrka žádostí

2. září 2024

Vyhlášení výsledků

15. listopadu 2024

Odevzdání hotové studie nadaci

2. září 2025

Vyhlášení výsledku recenzního řízení

15. listopadu 2025


Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

PřihláškaMinulé ročníky