zde se nacházíte:
Úvod > Vysoké školy > Stipendium Husovy nadace > Vyhlášení

Stipendium Husovy nadace

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Smysl programu

Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnosti za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků, jež není podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované.

Komu je program určen

Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. 

Výše stipendia

Stipendium činí 60 tis. Kč.

Výběr stipendistů

Stipendisty vybírá Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení žádostí s ohledem na smysl programu. 

Žádost o stipendium

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení stipendia obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, jehož celkový rozsah nesmí překročit 7 normostran):

 • Stručný životopis
 • Popis pracovního postavení žadatele a jeho životních i odborných plánů
 • Dobře zdůvodněný rozklad, jak bude stipendium využito
 • Ukázku vlastního textu v rodném jazyce (alespoň 1 normostrana)
 • Formulaci vlastní vize v oboru
 • Jak naplňujete vizi nadace?

Žádost dále může obsahovat (v dalších souborech, nad uvedený rozsah):

 • Seznam publikací
 • Vlastní publikované, nebo i nepublikované či nepublikovatelné práce
 • Neformální charakteristiku uchazeče od kolegy
 • Doporučení domovského pracoviště
 • Souhlas přijímající instituce (akceptační list) v případě výjezdu do zahraničí
 • Další přílohy podle uvážení uchazeče

Časový harmonogram

Vyhlášení programu

2. ledna 2023

Uzávěrka žádostí

6. září 2023

Vyhlášení výsledků

15. listopadu 2023

Stipendistům pak bude uložena povinnost podat nadaci do konce dalšího roku zprávu o využití stipendia. 


Vyhlášení programu Stipendium Husovy nadace pro rok 2023

Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

PřihláškaMinulé ročníky