zde se nacházíte:
Úvod > Vysoké školy > Stipendium Husovy nadace > Vyhlášení

Stipendium Husovy nadace

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Smysl programu

Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnosti za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků, jež není podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované.

Komu je program určen

Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. 

Výše stipendia

Stipendium činí 80 tis. Kč.

Výběr stipendistů

Stipendisty vybírá Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení žádostí s ohledem na smysl programu. Členové správní rady vybírají stipendisty dvoukolově. V prvním kole hlasuje každý sám. Ve druhém kole se všichni seznámí s hlasováním ostatních a se zdůvodněním jejich výběru. Po diskusi na zasedání správní rady pak proběhne konečné hlasování.

Inspirace

Prosíme úspěšné žadatele, aby nám občas  napsali, kam  se dostali, čemu se nyní věnují. Bude to pro nás inspirací.

Žádost o stipendium

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení stipendia obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, jehož celkový rozsah nesmí překročit 7 normostran):

 • Stručný životopis
 • Popis pracovního postavení žadatele a jeho životních i odborných plánů
 • Dobře zdůvodněný rozklad, jak bude stipendium využito
 • Ukázku vlastního textu v rodném jazyce (alespoň 1 normostrana)
 • Formulaci vlastní vize v oboru
 • Jak naplňujete vizi nadace?

Žádost dále může obsahovat (v dalších souborech, nad uvedený rozsah):

 • Seznam publikací
 • Vlastní publikované, nebo i nepublikované či nepublikovatelné práce
 • Neformální charakteristiku uchazeče od kolegy
 • Doporučení domovského pracoviště
 • Souhlas přijímající instituce (akceptační list) v případě výjezdu do zahraničí
 • Další přílohy podle uvážení uchazeče

Časový harmonogram

Vyhlášení programu

2. ledna 2024

Uzávěrka žádostí

2. září 2024

Vyhlášení výsledků

15. listopadu 2024

Stipendistům pak bude uložena povinnost podat nadaci do konce dalšího roku zprávu o využití stipendia. 


Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

PřihláškaMinulé ročníky