zde se nacházíte:
Úvod > Programy rozvoja a vzdelávania > Stredné školy > Cena Bronislavy Müllerovej

Cena Bronislavy Müllerovej

Program pre Českú a Slovenskú republiku

Zmysel programu

Súťaž pripomína zásluhy žien a mužov – málo známych a dnes už takmer bezmenných, ktorí sa podieľali na tvorbe, technickej produkcii, reprodukcii a distribúcii nepovolených tlačovín (tzv. samizdatu) v dobe neslobody v rokoch 1948 – 1989.

Komu je program určený

Súťaž je určená pre študentov stredných škôl

Výška ceny

Odmena vo výške 10 tis. Kč sa udeľuje najviac šiestim súťažiacim, a to bez určenia poradia. Spolu so študentmi bude ocenený aj učiteľ, ktorý prihlásenú prácu viedol, poukážkou do kníhkupectva v hodnote 1 tis. Kč.

Výber ocenených

Nadácia menuje najmenej trojčlennú komisiu, v ktorej je minimálne jeden člen Správnej rady,  ktorá navrhne súťažiacich na ocenenie. O udelení cien rozhoduje Správna rada. Tomu istému študentovi môže byť cena udelená len raz.

Prihláška do súťaže

Prihláška obsahuje ako prílohu (v jednom súbore PDF, v celkovom rozsahu do 10 normostrán) literárnu prácu, najlepšie úvahu alebo esej, na tému slobody slova, výslovne sa vzťahujúcu na nasledujúci text. (Okrem toho treba vyplniť základné údaje do webového formulára.)

K textu nepristupujte ako k sledu tvrdení, s ktorými niekedy súhlasíte, inokedy nie. Snažte sa ho čítať z perspektívy autora a predpokladajte, že ide o zmysluplný, vnútorne jednotný celok.

Tolerancia k tým, kto majú odlišné názory v otázkach náboženstva, je natoľko v súlade s Evanjeliom a rozumom, že je desivé, ako v takom jasnom svetle môžu byť ľudia slepí. Nechcem tu viniť pýchu a ctižiadostivosť jedných, vášeň a neľútostnú horlivosť druhých. Sú to hriechy, ktoré asi nemožno úplne odstrániť z vecí ľudských, zároveň si nikto nepraje byť z nich otvorene obvinený a sotva sa nájde niekto, kto by sa, zvedený nimi na scestie, nesnažil získať uznanie tak, že ich zakryje nádychom počestnosti. Aby jedni nemohli zakrývať prenasledovanie a nekresťanskú krutosť tým, že predstierajú starosť o štát a o dodržiavanie zákonov, a aby druhí nemohli v mene náboženstva získať oprávnenie pre svoju nemorálnosť a dosiahnuť tak beztrestnosť pre svoje zlé skutky, slovom, aby nikto nemohol nič vnucovať sebe alebo iným ľuďom, či už ako verný poddaný svojho panovníka alebo ako úprimný uctievač Boha, pokladám za nanajvýš nevyhnutné rozlišovať medzi záležitosťami občianskej vlády a záležitosťami náboženskými a vyznačiť spravodlivé hranice medzi cirkvou a štátom. Pokiaľ sa tak nestane, nikdy neskončia spory medzi tými, ktorým leží na srdci – alebo predstierajú, že im leží na srdci – buď spása duší na jednej strane, alebo bezpečie štátu na strane druhej.

(John Locke: Dopis o Toleranci, Brno 2000, s. 46-47. Preklad textu z češtiny do slovenčiny: Kristína Korená)

Časový harmonogram

Vyhlásenie súťaže

1. 7. 2018

Uzávierka žiadostí

1. 2. 2019

Vyhlásenie výsledkov

1. 4. 2019

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční v apríli 2019 v Brne.

Nadácia si vyhradzuje právo na ďalšie publikačné využitie súťažných prác; všetky súťažné práce budú archivované v nadácii a víťazné práce budú publikované na webovej stránke nadácie.


Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz alebo vnjh@vnjh.cz