zde se nacházíte:
Úvod > Programy rozvoja a vzdelávania > Stredné školy > Cena Bronislavy Müllerovej

Cena Bronislavy Müllerovej

Program pre Českú a Slovenskú republiku

Zmysel programu

Súťaž pripomína zásluhy žien a mužov – málo známych a dnes už takmer bezmenných, ktorí sa podieľali na tvorbe, technickej produkcii, reprodukcii a distribúcii nepovolených tlačovín (tzv. samizdatu) v dobe neslobody v rokoch 1948 – 1989.

Komu je program určený

Súťaž je určená pre študentov stredných škôl

Výška ceny

Odmena vo výške 10 tis. Kč sa udeľuje najviac šiestim súťažiacim, a to bez určenia poradia. Spolu so študentmi bude ocenený aj učiteľ, ktorý prihlásenú prácu viedol, poukážkou do kníhkupectva v hodnote 1 tis. Kč.

Výber ocenených

Nadácia menuje najmenej trojčlennú komisiu, v ktorej je minimálne jeden člen Správnej rady,  ktorá navrhne súťažiacich na ocenenie. O udelení cien rozhoduje Správna rada. Tomu istému študentovi môže byť cena udelená len raz.

Prihláška do súťaže

Prihláška obsahuje ako prílohu (v jednom súbore PDF, v celkovom rozsahu do 10 normostrán) literárnu prácu, najlepšie úvahu alebo esej, na tému slobody slova, výslovne sa vzťahujúcu na nasledujúci text. (Okrem toho treba vyplniť základné údaje do webového formulára.)

K textu nepristupujte ako k sledu tvrdení, s ktorými niekedy súhlasíte, inokedy nie. Snažte sa ho čítať z perspektívy autora a predpokladajte, že ide o zmysluplný, vnútorne jednotný celok.

„Ľudské práva, od ich osvietenských počiatkov až po najnovšie dokumenty OSN, sú výbavou človeka na cestu nedokonalým svetom, aby v ňom mohol zodpovedne žiť. Zodpovednosť je zároveň slobodou a osobnou disciplínou a je záručením sa za slabších, ktorí ju nedokážu uniesť. Vyplýva z poznania, že najvyšším meradlom ľudského konania nie je štátna moc alebo všeobecný dohovor, ale pozícia, v ktorej človek uznáva, že nediponuje pravdou, ale v pokore sa jej dáva k dispozícii. Keďže človek si poslednú inštanciu svojej zodpovednosti depersonalizoval a pojem Boha sa stal nepreukázateľným aj pre moderných teológov, má pre túto inštanciu len abstraktné pojmy najvyšších hodnôt. Ale dôležitejšie ako výraz, ktorým moderný človek vyjadruje konečnú inštanciu svojej povinnosti, je to, ako v jej mene presadzuje práva iných ľudí. Práve z vedomia konečného záväzku nadspoločenskej povahy človek odvodzuje svoju slobodu. Zodpovednosť, ktorá je s ňou spojená, napĺňa v najvyššej miere, keď koná s vedomím osobného rizika proti mocným, aby sa zastal slabých. V mene tejto slobody boli sformulované ľudské práva."
(Komárková, B. Původ a význam lidských práv. Praha 1990. s. 219-220)

Časový harmonogram

Vyhlásenie súťaže

1. 7. 2022

Uzávierka žiadostí

1. 2. 2023

Vyhlásenie výsledkov

1. 4. 2023

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční v apríli 2023 v Brne.

Nadácia si vyhradzuje právo na ďalšie publikačné využitie súťažných prác; všetky súťažné práce budú archivované v nadácii a víťazné práce budú publikované na webovej stránke nadácie.


Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz alebo vnjh@vnjh.cz