zde se nacházíte:
Úvod > Programy rozvoja a vzdelávania > Stredné školy > Prírodovedné štipendiá Husovej nadácie

Prírodovedné štipendiá Husovej nadácie

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku

Zmysel programu

Intenzívny rozvoj vedeckého bádania viedol k tomu, že sa od počiatku 20.storočia postupne roztvárala intelektuálna priepasť medzi prírodnými a humanitnými vedami, a to dokonca až do takej miery, že sa začalo hovoriť o „dvoch kultúrach“, ktoré spolu nedokážu komunikovať, pretože ich bádateľské postupy i výsledky sú radikálne odlišné. Tento rozdiel medzi oboma druhmi vied bol navyše umocnený faktom, že prírodné vedy čoraz dôraznejšie nachádzali „odbytisko“ pre svoje objavy v aplikačnej sfére, najmä v priemysle a obchode, v neposlednom rade aj vo vojensko-priemyselnom komplexe. Humanitné  vedy, ktoré také aplikácie nemohli a nemôžu ponúknuť, zdanlivo zostávali  v pozadí, akoby sa oneskorovali, hoci v skutočnosti radom svojich objavov a viac či menej odôvodnených apelov upozorňovali  na nebezpečenstvo, ktoré hrozí ľudstvu práve z prebujneného a  nekontrolovaného vedecko-technického rozvoja. Mnohí významní bádatelia si ale zhruba od 20. rokov minulého storočia začali uvedomovať toto nebezpečenstvo, a rad z nich – nielen z humanitných odborov – sa potom veľmi aktívne usiloval o to, aby sa vedecké myslenie  ako výraz a prejav jednoty európskej racionality dokázalo postaviť nebezpečenstvám, ktoré si nezriedka samo pripravuje svojou lúpeživosťou, mamonárstvom, ziskuchtivosťou, ale aj nerozhodnosťou a váhavosťou. Je prirodzené, že nové cesty najľahšie a najefektívnejšie nachádzajú mladí ľudia. Preto sa nadácia obracia k začínajúcim bádateľom, k mladým ľuďom, ktorí pociťujú spoluzodpovednosť za svoj vlastný intelektuálny a morálny rast rovnako intenzívne ako za svet.

Komu je program určený

Štipendium je určené pre študentov maturujúcich v danom roku, ktorí sú prijatí na univerzitné štúdium programov matematiky, fyziky, chémie, biológie alebo medicíny na vysokej škole kdekoľvek na svete.

Výška štipendia

Štipendium činí 40 tis. Kč.

Výber štipendistov

Najviac troch štipendistov ročne vyberá Správna rada nadácie na základe svojho vlastného posúdenia nimi preukázanej schopnosti premýšľať o otázkach vedy z hlbšej perspektívy.  

Žiadosť o štipendium

Okrem vyplnenia základných údajov o uchádzačovi do webového formulára musí žiadosť o udelenie grantu obsahovať ako prílohy (v súboroch PDF):

 1. Doklad o prijatí na štúdium daného programu na vysokej škole v ktorejkoľvek zemi pre nasledujúci akademický rok
 2. Doklady o účasti na odborných súťažiach, olympiádach a pod.
 3. Samostatne napísanú esej v rozsahu 3 – 5 normostrán pre jedno z nasledujúcich zadaní (podľa vlastného výberu):

  1. Základné otázky vedy hlboko premyslel Kant. Čo vám hovorí text z Kritiky čistého rozumu (Predslov k druhému vydaniu, B XII-XIV)?
  2. Novoveká veda býva spájaná s radikalitou prístupu Descarta k poznaniu a ľudskej slobode. Čo vám hovorí text z Pravidiel pre vedenie rozumu (prvé a druhé pravidlo, AT X, 359, 5 – 366, 9)?
  3. Túžba po poznaní sa stáva aj témou poetickou a jedným z príkladov toho je i Goetheho spodobenie vzťahu vedca a diabla. Čo vám hovorí text z Fausta (prvý diel, Študovňa)? 
  4. Nad charakterom, príčinami a spôsobmi prekonania krízy európskej vedy sa vo svojej fenomenológii hlboko zamýšľal Edmund Husserl. Čo vám hovorí text z Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie (Příloha XXVII, ke kapitole 73, Academia, Praha 1972, s. 546˗548)?
  5. Otázkam vnútornej  komplexnosti a ambivalentnosti súčasnej vedy, jej spoluzodpovednosti za stav súčasného sveta venoval mimoriadnu pozornoť Edgar Morin. Čo vám hovorí text z Vědy a svědomí (kap. V. Odpovědnost badatele vůči společnosti a člověku, Atlantis, Brno 1995, s. 79-80)?

(České preklady uvedených častí textov sú uchádzačom k dispozícii na webových stránkách nadácie)

Žiadosť ďalej môže obsahovať:

 • Vlastnú literárnu a odbornú tvorbu a pod.
 • Vyjadrenie učiteľa odboru

Časový harmonogram

Vyhlásenie programu

2. 1. 2024

Uzávierka žiadostí

2. 9. 2024

Vyhlásenie výsledkov

15. 11. 2024


Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz alebo vnjh@vnjh.cz