zde se nacházíte:
Úvod > O nadaci > Statut

Schváleno: 29. 11. 1997
Aktualizováno: 8. 12. 2007, 2. 10. 2009 SRN
Aktualizováno: 30. 4. 2011, 20. 10. 2013, 11. 3. 2014, 10.6.2015, 17.10.2015, 12.11.2016, 27.5.2017, 21.6.2021, 23.9.2021, 27.5.2023

Statut vzdělávací Nadace Jana Husa

Článek I

Název a sídlo

1. Název nadace: Vzdělávací nadace Jana Husa
2. Sídlo nadace: Cihlářská 15, 602 00 Brno, Česká republika 

Článek II

Zakladatelé nadace

Ing. Jiří Müller, bytem Stará Osada 25, 615 00 Brno
Eva Oslzlá, bytem Pionýrská 252/21, 602 00 Brno
PhDr. Miroslav Pospíšil, bytem Gorkého 60, 602 00 Brno

Zakladatelé nadace 

 • v souladu s § 320 Občanského zákoníku, výslovně určují, že ustanovení čl. III Účel nadace a ustanovení čl. V. Hodnota majetku  obsažené v tomto Statutu jsou nezměnitelná,
 • v souladu s § 317 Občanského zákoníku, výslovně vyhrazují rozhodování  o  změnách Statutu v celém rozsahu, s výjimkou čl. III a čl. V, správní radě a to tak, že správní rada před zapsáním změn do veřejného rejstříku požádá o souhlas se změnami dozorčí radu.

Článek III

Účel nadace

 1. Vzdělávací nadace Jana Husa je nepolitická, nekonfesijní nadace, zřízená k podpoře vzdělanosti, kultury a svobody. 
 2. Vzdělávací nadace Jana Husa se hlásí k odkazu svých předchůdců, občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Francie, kteří v osmdesátých letech minulého století založili ve svých zemích Jan Hus Educational Foundation a Association Jan Hus jako výraz solidarity s občany Československa. V době nesvobody a bezpráví prostřednictvím Husovy nadace prakticky podporovali aktivity lidí v Československu, kteří v obtížných podmínkách represe udržovali svobodný tok informací a chránili tradici svobodného vzdělávání a kultury. 
 3. Správní orgány nadace složené z občanů České republiky a Slovenské republiky jsou vyjádřením odhodlání pracovat jako jednotná iniciativa působící v obou republikách. 

Článek IV

Majetek nadace a způsob užití majetku nadace 

 1. Majetek nadace tvoří nadační jistina (souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů) a ostatní majetek nadace.
 2. Nadační kapitál je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů (nadační jistiny). 
 3. Nadační kapitál Vzdělávací nadace Jana Husa činí 89 000 000,- Kč (osmdesát devět milionů korun českých). Ostatní majetek nadace tvoří peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, jakož i jiná majetková práva a jiné majetkové hodnoty, na nichž neváznou zástavní práva.
 4. Zdroji majetku nadace jsou zejména:

  1. výnosy z nadační jistiny
  2. nadační dary od fyzických a právnických osob
  3. výnosy z ostatního majetku nadace

 5. K plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, poskytuje nadace na základě vyhlášených programů nadační příspěvky třetím osobám nebo uskutečňuje vlastní projekty. Třetí osobou jsou právnické i fyzické osoby. 
 6. Poskytnutí nadačního příspěvku nebo vytvoření vlastního projektu schvaluje správní rada nadace.

Článek V

Hodnota majetku

Nadace usiluje o takový způsob podpory vzdělanosti, kultury a svobody, která umožňuje podporu dlouhodobou. Chrání majetek před inflačním znehodnocením a usiluje o rozmnožení jeho hodnoty. K plnění svého poslání užívá pouze výnosy z majetku a dary. 

Článek VI

Poskytování nadačních příspěvků

 1. Správní rada nadace stanovuje pravidla pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků a zpřístupňuje je všem zájemcům o podporu. 
 2. Pravidla pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků musejí obsahovat informace o tom, v jakých oborech či pro jaké činnosti lze o příspěvky žádat, pro jaký okruh fyzických a právnických osob jsou příspěvky určeny, jakým způsobem je třeba podat žádost, v jakých termínech se žádosti přijímají a posuzují a do které doby budou žadatelé vyrozuměni o rozhodnutí. Správní rada je dále oprávněna v pravidlech pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků určit další podmínky, jako např. formální požadavky pro vypracování písemné žádosti o nadační příspěvek, maximální výši poskytovaných příspěvků apod.
 3. Rozhodnutí o poskytnutí nadačních příspěvků je ve výlučné pravomoci správní rady. Správní rada posuzuje žádosti o příspěvky na zvláštním zasedání, které svolává její předseda podle ročního plánů schůzí, v souladu s daty zveřejněnými v pravidlech pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků. 
 4. Při posuzování předložených žádostí o nadační příspěvek má správní rada právo konzultovat další osoby nebo si objednat vypracování oponentských posudků. 
 5. Správní rada může učinit tato rozhodnutí:

  1. schválit poskytnutí nadačního příspěvku v požadované výši
  2. schválit poskytnutí nadačního příspěvku v pozměněné výši
  3. zamítnout poskytnutí nadačního příspěvku
  4. vrátit žádost k přepracování
  5. odložit rozhodnutí

 6. O rozhodnutí správní rady musí být žadatel vyrozuměn nejpozději do 30 dnů po schůzi správní rady. 
 7. Nadační příspěvek se poskytuje třetí osobě na základě písemné smlouvy, která příjemce nadačního příspěvku zaváže použít jej v souladu s podmínkami v této smlouvě stanovenými, jinak je povinen nadační příspěvek nebo jeho část vrátit ve lhůtě stanovené nadací. 
 8. Nadace je oprávněna požádat osobu, které byl nadační příspěvek poskytnut, aby prokázala, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek použit.
 9. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nebo zaměstnancům nadace ani osobám jim blízkým.

Článek VII

Hospodaření a vedení účetnictví

 1. Nadace hospodaří podle rozpočtu sestaveného pro kalendářní rok a schváleného správní radou. 
 2. Návrh na vyhlášení programů a vlastních projektů musí být správní radě předložen před začátkem příslušného kalendářního roku a rozpočet musí být schválen nejpozději na jarním zasedání správní rady nadace příslušného kalendářního roku.
 3. Provádět změny v rozpočtu v průběhu rozpočtového období je v kompetenci správní rady.
 4. Nadace vede účetnictví podle zvláštních předpisů.
 5. Roční účetní závěrka nadace musí být ověřena auditorem.
 6. Odpovědnost za majetek, zacházení s ním a seznam osob oprávněných podpisovat bankovní platby jsou stanoveny v Interních směrnicích nadace a Pravidlech pro zacházení s majetkem nadace schvalovanými správní radou. 

Článek VIII

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadace

 1. Nadace vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace (dále jen „výroční zpráva“) za uplynulý kalendářní rok. 
 2. Výroční zpráva musí být předložena správní radě nejpozději do 31. května následujícího kalendářního roku. 
 3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadace za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to především:

  1. přehled majetku nadace a závazků nadace
  2. přehled nadačních darů a osob, které je poskytly
  3. přehled o použití majetku nadace
  4. přehled o poskytnutých nadačních příspěvcích a zhodnocení jejich užití
  5. základní údaje obsažené v roční účetní závěrce
  6. výrok auditora, doplněný o závažné informace ze zprávy auditora
  7. přehled orgánů nadace a jejich členů

 4. Správní rada je zmocněna určit, které další údaje má výroční zpráva obsahovat.
 5. Přílohou výroční zprávy je roční účetní závěrka. 
 6. Nadace uloží výroční zprávu u rejstříkového soudu nejpozději do 30 dnů po schválení zprávy správní radou. 
 7. Vlastní publikaci o své činnosti v uplynulém kalendářním roce bude nadace zasílat vybraným veřejným knihovnám, zejména Národní knihovně v Praze, Moravské zemské knihovně v Brně, Vědecké knihovně v Olomouci, Univerzitní knihovně v Bratislavě, Státní vědecké knihovně v Košicích a Slovenské národní knihovně v Martině.
 8. Nadace umožní každému zájemci přístup k výroční zprávě v sídle nadace.

Článek IX

Nadační investiční fond

V roce 1991 byl zákonem České národní rady č. 171/1991 Sb. zřízen Nadační investiční fond (NIF) "pro účely podpory nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na návrh vlády". Vláda pro tento fond vyčlenila 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace.

V letech 1998 -2001 byl zákon naplněn.  Vláda  ČR vyhlásila výběrové řízení a na základě výsledků  rozhodla Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR  o přidělení finančních příspěvků  73 nadacím, což bylo 22% všech registrovaných nadací.

S přijetím 71 054 000 Kč  se Vzdělávací nadace Jana Husa současně smlouvou zavázala  příspěvek  nespotřebovat, ale pouze spravovat; zhodnocovat jej a rozdělovat  výnosy na podporu  vzdělanosti, kultury a svobody.

V roce 2014  Ministerstvo financí ČR navrhlo ukončit své smlouvy s nadacemi a tím i závazky nadací.  VNJH návrh MF ČR přijala, avšak  cítí se nadále zavázána  nespotřebovat  veřejné peníze a dobře je spravovat ve prospěch vzdělanosti, kultury a svobody.

Článek X

Orgány nadace

Nadace zřizuje k uskutečňování svých cílů, ke správě svého majetku a k řízení své činnosti správní a kontrolní orgány.

Orgány nadace jsou:

 1. správní rada
 2. dozorčí rada

Článek XI

Orgány Správní rady nadace

Správní rada nadace k uskutečňování svých cílů zřizuje výkonné, odborné a poradní orgány. 

Orgány správní rady nadace jsou:

 1. sbor patronů 
 2. výkonný ředitel
 3. sekretariát

Článek XII

Sbor patronů

 1. Nadace vytváří k podpoře své činnosti mezinárodní sbor patronů, tvořený významnými osobnostmi podporujícími poslání nadace. Nadace s nimi může konzultovat cíle a program nadace, přizvat je jako hosty k jednáním správní rady, užít jich jako externích oponentů, poradců apod.
 2. Členové sboru patronů nemají hlasovací právo ani rozhodovací pravomoci v žádném z orgánů nadace. 
 3. Počet členů sboru patronů není omezen.
 4. Členem sboru patronů může být pouze fyzická osoba.
 5. Členství ve sboru patronů je čestné. Členu sboru patronů nelze vyplácet odměny ani náhrady.
 6. Členy sboru patronů jmenuje správní rada. 
 7. Členství ve sboru patronů je časově neomezené.
 8. Členství ve sboru patronů zaniká odstoupením, úmrtím nebo odvoláním. K odvolání je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech členů správní rady.
 9. Sbor patronů nevytváří žádnou organizační strukturu a nemá žádné funkcionáře.

Článek XIII

Správní rada

 1. Správní rada je nejvyšším správním a řídícím orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, řídí činnost nadace, rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním orgánem nadace. Vyhlašuje programy a vlastní projekty nadace a schvaluje rozpočet nadace.
 2. Do výlučné působnosti správní rady patří:

  1. vydat Statut nadace a rozhodovat o jeho změnách a to tak, že správní rada před zapsáním změn do veřejného rejstříku požádá o souhlas se změnami dozorčí radu,
  2. rozhodovat o zvýšení a snížení nadačního kapitálu po předchozím souhlasu dozorčí rady,
  3. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu nadace,
  4. jmenovat a odvolávat členy sboru patronů,
  5. volit a odvolávat členy a funkcionáře správní a dozorčí rady, 
  6. zřizovat a rušit orgány nadace podle tohoto Statutu, jmenovat a odvolávat jejich členy,
  7. jmenovat a odvolávat výkonného ředitele a stanovovat výši jeho odměny, 
  8. schvalovat organizační a jednací řád nadace, interní směrnice a pravidla pro zacházení s majetkem nadace a rozhodovat o jejich změnách,
  9. schvalovat pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a rozhodovat o jejich změnách,
  10. rozhodovat o sloučení nadace, 
  11. změnit sídlo nadace po předchozím vyjádření dozorčí rady.

 3. Správní rada může své výlučné pravomoci delegovat na orgány, které zřídí podle tohoto Statutu. 
 4. Správní rada nadace má 13 členů. 
 5. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba. 
 6. Členství ve správní a dozorčí radě je čestné, za vykonávání funkce člena správní a dozorčí rady nelze přiznat odměnu, pokud rozsah jejich činnosti a zodpovědnosti významně nepřekračuje obvyklou míru. Výlohy spojené s vykonáváním funkce člena správní rady jsou však členům správní rady v nezbytném rozsahu hrazeny. 
 7. Členství ve správní radě vzniká volbou. Ke zvolení člena správní rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady. 
 8. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím nebo odvoláním. K odvolání je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady.    
 9. Funkční období člena správní rady je pětileté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období a zvolí-li správní rada na uvolněné místo nového člena, jeho funkční období je pětileté.
 10. Správní rada volí ze svého středu předsedu, místopředsedy popř. další funkcionáře správní rady nadace, a určuje způsoby jednání jménem nadace. 
 11. Funkční období funkcionářů správní rady je pětileté. Opětovné zvolení je možné.
 12. Předseda řídí práci správní rady, svolává a řídí jednání správní rady, odpovídá za kontrolu rozpočtu nadace a za dělbu práce v nadaci. Místopředsedové zastupují předsedu správní rady v plném rozsahu. 
 13. Správní rada nadace se schází podle závazného ročního plánu schůzí, nejméně však na dvou schůzích do roka. Písemné pozvánky na schůzi musejí být rozeslány členům správní rady a dozorčí rady na poslední adresu, uvedenou členem správní rady a členem dozorčí rady. Pozvánky musejí být odeslány nejpozději dva týdny před datem schůze a musejí obsahovat program schůze. Členové správní rady mohou rozhodovat i mimo zasedání správní rady s výjimkou bodu 14, 15 a volby a odvolání členů SR. V tomto případě se návrh usnesení správní rady předkládá jednotlivým členům k vyjádření. Návrh na hlasování per rollam může předkládat předseda a místopředsedové správní rady. Pokud se člen správní rady nevyjádří písemně do stanovené lhůty, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledky hlasování budou oznámeny všem členům správní rady. Mimořádnou schůzi svolává předseda správní rady, pokud usoudí, že to vyžaduje zájem nadace, nebo nejpozději do 30 dnů, když o to požádá třetina členů správního orgánu, ředitel nebo dozorčí rada. V případě, že předseda odmítne schůzi svolat, svolá ji osoba, která podala návrh na svolání. 
 14. Ke změně Statutu je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech členů správní rady; správní rada před zapsáním změn do veřejného rejstříku požádá o souhlas se změnami dozorčí radu.
 15. Ke sloučení s jinou nadací je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech členů správní rady. 
 16. Členové Správní rady jsou: 

Místopředseda PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
Osvobození 11
412 01 Litoměřice
Česká republika

Místopředsedkyně Ing. Lenka Pazdziorová
Útěchovská 82
644 00 Brno – Soběšice
Česká republika

Člen Ing. Jiří Müller
Stará Osada 25
615 00 Brno
Česká republika

Člen doc. Vincent Múcska, Ph.D.
Vetvárska 23
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Člen prof. PhDr. Dušan Škvarna, Ph.D.
Janáčkova 5
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Člen prof. PhDr. Marta Botíková, CSc.
Brezová 19/733
900 42 Dunajská Lužná
Slovenská republika

Člen PhDr. Kristína Korená, CSc.
Mlynarovičova 8
851 03 Bratislava
Slovenská republika

Člen Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Přerov nad Labem 427
289 16
Česká republika

Člen PhDr. Alena Miltová
Rabyňská 740/12
142 00 Praha 4
Česká republika

Člen Ing. Petr Krčil
Všehrdova 437/15
118 00 Praha 1
Česká republika

Člen PhDr. Stanislav Zajíček
Janská 12
664 51 Šlapanice
Česká republika

Článek XIV

Způsob jednání jménem nadace

 1. Za nadaci jedná a podepisuje předseda správní rady a místopředsedové, a to každý z nich samostatně. 
 2. Všechny bankovní příkazy vydávané jménem nadace musejí být podepsány dvěma k tomu oprávněnými osobami.

Článek XV

Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem nadace.
 2. Dozorčí rada má čtyři členy. 
 3. Členy dozorčí rady volí a odvolává správní rada nadace.
 4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
 5. Jménem dozorčí rady jedná předseda. 
 6. Předseda řídí práci dozorčí rady, svolává a řídí její jednání.
 7. Dozorčí rada zejména

  1. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků,
  2. kontroluje správnost účetnictví vedeného nadací,
  3. přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
  4. dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem nadace,
  5. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
  6. nejméně jednou ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

 8. Dozorčí rada je oprávněna zejména

  1. nahlížet do účetních knih a všech ostatních dokladů a záznamů týkajících se nadace,
  2. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže usoudí, že to vyžadují zájmy nadace, a pokud tak na její žádost neučiní předseda správní rady,
  3. účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním, přičemž jejím členům musí být uděleno slovo, pokud o to požádají.

 9. Členem dozorčí rady nemůže být člen správní rady nebo osoba, která je oprávněna jednat jako zástupce nadace nebo která je zaměstnancem nadace, ani osoby jim blízké.
 10. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté, opětovné zvolení je možné.
 11. Členové dozorčí rady jsou:

Předseda Ing. Jaromír Adamec
Sáňkařská 556
Liberec XIX-Horní Hanychov
460 08 Liberec
Česká republika

Člen Ing. Tomáš Klíma
Kubelíkova 73
628 00 Brno
Česká republika

Člen Ing. František Šimon
Závadská 12
831 06 Bratislava
Slovenská republika

Článek XVI

Výkonný ředitel

 1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává správní rada nadace.
 2. Výkonný ředitel je nejvyšším výkonným orgánem nadace, který jedná za nadaci a řídí činnost sekretariátu nadace.
 3. Výkonný ředitel odpovídá správní radě nadace za získávání finančních zdrojů pro nadaci a za řízení činnosti a hospodaření nadace. Ve své práci se řídí pravomocemi a povinnostmi, které schvaluje správní rada nadace, vyhlášenými programy a vlastními projekty nadace, rozpočetem a dalšími rozhodnutími a pokyny správních orgánů nadace. 
 4. Výkonný ředitel nesmí být členem správní rady.
 5. Správní rada může udělit plnou moc výkonnému řediteli k podepisování smluv nadace, k uzavírání a rušení pracovněprávních vztahů, k povolování služebních cest a dovolené zaměstnanců. Není-li výkonný ředitel jmenován, přebírá v přiměřeném rozsahu jeho povinnosti a pravomoci správní rada a její funkcionáři. 
 6. Koordinaci činnosti sekretariátu a aktuální problémy řeší výkonný ředitel, předseda a místopředsedové správní rady. 
 7. Ve vztahu k výkonnému řediteli zastupuje správní radu nadace předseda správní rady.

Článek XVII

Sekretariát nadace

 1. Sekretariát je výkonným orgánem nadace. Je řízen výkonným ředitelem.
 2. Sekretariát nadace zabezpečuje na základě vyhlášených programů a vlastních projektů nadace a rozpočtu administrativní, finanční a jiné technické úkony spojené s plněním účelu nadace. 
 3. Práce sekretariátu a práva a povinnosti pracovníků sekretariátu se řídí Interními směrnicemi nadace.
 4. Zaměstnanci nesmějí být členy správní rady nebo dozorčí rady.

Článek XVIII

Zrušení a zánik nadace

 1. Nadace se zrušuje:

  1. dosažením účelu, pro který byla nadace založena, 
  2. rozhodnutím o sloučení s jinou nadací ke dni uvedenému ve smlouvě o sloučení,
  3. rozhodnutím soudu o zrušení nadace,
  4. prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

 2. V případě zrušení nadace jmenuje správní rada likvidátora, s výjimkou případů, kdy podle zákona jmenuje likvidátora soud.
 3. Je-li to nutné k vyrovnání závazků nadace, bude v likvidaci zpeněžen nepeněžitý majetek nadace, ale jen v míře nutné pro splnění závazků. 
 4. Likvidační zůstatek po vyrovnání všech pohledávek a závazků nadace nabídne likvidátor nadaci, která má shodný nebo obdobný účel.