zde se nacházíte:
Úvod > Programy rozvoja a vzdelávania > Vysoké školy > Grant Husovej nadácie

Grant Husovej nadácie

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku

Zmysel programu

Nadácia podporí vypracovanie odbornej eseje v rozsahu 70 až 100 normostrán na zadanú tému, ktorú  pokladá za dôležitú z hľadiska svojho poslania podporovať vzdelanosť, kultúru a slobodu.

Komu je program určený

Grant je určený pre doktorandov alebo doktorov do veku 40 rokov (vrátane, počítané ku dňu uzávierky žiadostí), pôsobiacich v humanitných a spoločenskovedných odboroch.

Výška grantu

Celková výška grantu je max. 100.000, – CZK a je rozdelená do dvoch častí. Prvú časť grantu vo výške 50.000, – CZK získa príjemca na základe rozhodnutia Správnej rady o udelení grantu, najneskôr do 31.12. 2024. O vyplatení druhej časti grantu vo výške 50.000, – CZK rozhodne Správna rada nadácie na základe výsledku recenzného konania; recenzné posudky zaistí nadácia. V prípade kladného rozhodnutia nadácia organizačne aj finančne zabezpečí publikovanie tejto štúdie. Nadácia si vyhradzuje publikačné právo na odovzdanú štúdiu. Správna rada si vyhradzuje právo publikáciu štúdie nepodporiť, v tom prípade sa vzdáva svojho publikačného práva v prospech autora.

Výber projektov

Granty udeľuje Správna rada nadácie na základe svojho vlastného uváženia a posúdenia projektov.

Žiadosť o grant

Okrem vyplnenia základných údajov do webového formulára musí žiadosť o udelenie grantu obsahovať ako prílohy (v súboroch PDF):

  • stručný životopis
  • príklad vlastného odborného textu, napr. článok, kapitolu knihy, štúdiu
  • projekt spracovania odbornej eseje na jednu zo zadaných tém:

-  Vzdelávanie a vzdelanie z hľadiska blízkej budúcnosti (konflikt medzi kvalitnou pracovnou silou, konzumom, konformizmom a humanizmom, duševným zdravím, vedomím civilizačnej kontinuity?)

-   Čo s ľudom v demokracii? Smeruje nevyhnutne každá demokracia k populizmu?

-   Ľudstvo a komunikácia (Najmenej 100 000 rokov spolu ľudia komunikovali iba hlasom, tisíce rokov aj písmom a posledných 200 rokov prenáša významy jazykových oznámení elektrický prúd. Čo ľudstvo týmito zmenami komunikácie získalo a čo stratilo? Je hlavným konfliktom vo svete ešte majetková nerovnosť alebo už rastúca priepasť vedomostí tvorcov a užívateľov informačných technológií? Čo vyplýva z toho, že štát reguluje stále rýchlejší rozvoj informačných technológií so stále rastúcim oneskorením?)

- Môžeme ešte hovoriť o demokracii, ak s nami vo voľbách súťažia stroje? A dá sa tomu zabrániť?

-   Otázka pre bádateľov v oblasti humanitných a spoločenských vied: "Ako vy sami uvažujete o umelej inteligencii z pohľadu vášho odboru?"

Projekt môže nadväzovať na predošlú bádateľskú prácu žiadateľa a musí mať rozsah 5 až 7 normostrán. Výsledná esej by mala byť dostatočne pôvodná a nemala by byť podporená z iných zdrojov.

Časový harmonogram

Vyhlásenie programu

2. 1. 2024

Uzávierka žiadostí

2. 9. 2024

Vyhlásenie výsledkov

15. 11. 2024

Odovzdanie hotovej štúdie nadácii

2. 9. 2025

Vyhlásenie výsledku recenzného konania

15. 11. 2025


Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

PrihláškaMinulé ročníky