zde se nacházíte:
Úvod > Programy rozvoja a vzdelávania > Vysoké školy > Grant Husovej nadácie

Grant Husovej nadácie

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku

Zmysel programu

Nadácia podporí vypracovanie odbornej eseje v rozsahu 70 až 100 normostrán na zadanú tému, ktorú  pokladá za dôležitú z hľadiska svojho poslania podporovať vzdelanosť, kultúru a slobodu.

Komu je program určený

Grant je určený pre doktorandov alebo doktorov do veku 40 rokov (vrátane, počítané ku dňu uzávierky žiadostí), pôsobiacich v humanitných a spoločenskovedných odboroch.

Výška grantu

Celková výška grantu je max. 100.000, – CZK a je rozdelená do dvoch častí. Prvú časť grantu vo výške 50.000, – CZK získa príjemca na základe rozhodnutia Správnej rady o udelení grantu, najneskôr do 31.12. 2019. O vyplatení druhej časti grantu vo výške 50.000, – CZK rozhodne Správna rada nadácie na základe výsledku recenzného konania; recenzné posudky zaistí nadácia. V prípade kladného rozhodnutia nadácia organizačne aj finančne zabezpečí publikovanie tejto štúdie. Nadácia si vyhradzuje publikačné právo na odovzdanú štúdiu. Správna rada si vyhradzuje právo publikáciu štúdie nepodporiť.

Výber projektov

Granty udeľuje Správna rada nadácie na základe svojho vlastného uváženia a posúdenia projektov.

Žiadosť o grant

Okrem vyplnenia základných údajov do webového formulára musí žiadosť o udelenie grantu obsahovať ako prílohy (v súboroch PDF):

  • stručný životopis
  • príklad vlastného odborného textu, napr. článok, kapitolu knihy, štúdiu
  • projekt spracovania odbornej eseje na jednu zo zadaných tém:

    • Rozvíja verejné školstvo vzdelávanie, alebo mu skôr škodí?
    • Česko – slovenské dejiny v posledných sto rokoch 1918-2018
    • Čo duchovne spája krajiny, v ktorých sa pečie štrúdľa?

Projekt môže nadväzovať na predošlú bádateľskú prácu žiadateľa a musí mať rozsah 5 až 7 normostrán. Výsledná esej by mala byť dostatočne pôvodná a nemala by byť podporená z iných zdrojov.

Časový harmonogram

Vyhlásenie programu

2. 1. 2019

Uzávierka žiadostí

8. 9. 2019

Vyhlásenie výsledkov

15. 11. 2019

Odovzdanie hotovej štúdie nadácii

1. 9. 2020

Vyhlásenie výsledku recenzného konania

15. 11. 2020


Kontakty

Vzdelávacia nadácia Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

PrihláškaMinulé ročníky