zde se nacházíte:
Úvod > Programy rozvoja a vzdelávania > Stredné školy > Labyrint sveta – Cena Vladimíra Jochmanna pre učiteľov

Labyrint sveta – cena Vladimíra Jochmanna pre učiteľov

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku (program je vyhlasovaný spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy)

Zmysel programu

Zmyslom programu je podporiť učiteľov, ktorí v žiakoch a študentoch podnecujú záujem o históriu, spoločnosť a ďalšie humanitné témy, ale môžu byť odradzovaní všeobecným tlakom na praktickú stránku výučby alebo na znižovanie jej náročnosti. Program podporí už realizované alebo práve prebiehajúce školské a mimoškolské aktivity, ktoré môžu inšpirovať ďalších učiteľov, majú dlhodobejší charakter a sú z hľadiska bežného vyučovania nadštandardné. To je  napr. výučba voliteľných seminárov klasických jazykov, vedenie žiakov k čítaniu klasických textov v origináloch a neskrátených prekladoch, ku štúdiu v archívoch a depozitároch múzeí, k archeologickému výskumu, k zberu a interpretácii rozsiahlejších rozhovorov s pamätníkmi alebo k pozornej interpretácii textov.

Prihláška do programu

Okrem vyplnenia základných údajov do webového formulára musí prihláška obsahovať ako prílohu (v jednom súbore formátu pdf, v celkovom rozsahu 5 až 10 normostrán):

  • Popis pedagogickej aktivity vrátane jej zdôvodnenia a reflexie jej zmyslu pre žiakov či študentov.
  • Podrobný popis časového harmonogramu.
  • Charakteristiku a počet zúčastnených žiakov alebo študentov.
  • Informácie o tom, či bola táto aktivita podporená iným ocenením alebo grantom aakým.

    Prihláška môže ďalej obsahovať aj návrh na kontakt a spoluprácu s členmi Správnej rady.

Komu je program určený

Program je určený pre učiteľov základných a stredných škôl.

Výška podpory

Podpora vo výške 30.000,- CZK  (cca 1100 EUR) sa udeľuje spravidla trom prihláseným, a to bez určenia poradia.

Výber podporených aktivít

Nadácia menuje najmenej päťčlennú komisiu, zloženú zo zástupcov Správnej rady a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ktorá navrhne udelenie podpory. O udelení podpory rozhoduje Správna rada nadácie.

Časový harmonogram

Vyhlásenie programu

1. 7. 2022

Uzávierka prihlášok

1. 2. 2023

Vyhlásenie výsledkov

1. 4. 2023

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie podpory sa uskutoční v apríli 2023 v Brne.

Popisy podporených aktivít budú publikované na webových stránkach nadácie a ich autori budú mať voľný vstup na Letnú školu histórie, ktorú každoročne usporiada Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK, kde budú mať priestor na predstavenie svojich aktivít.


Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz alebo vnjh@vnjh.cz

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Magdalény Rettigové 8, Praha 1
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
Telefón:  +420 221 900 362
E-mail: jana.kohnova@pedf.cuni.cz