zde se nacházíte:
Úvod > Programy rozvoja a vzdelávania > Stredné školy > Labyrint sveta – Cena Vladimíra Jochmanna pre učiteľov

Labyrint sveta – cena Vladimíra Jochmanna pre učiteľov

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku

Zmysel programu

Zmyslom programu je podporiť učiteľov, ktorí, sú možno odradzovaní všeobecným tlakom na praktickú stránku výučby alebo na znižovanie jej náročnosti – podnecujú v žiakoch a študentoch záujem o rozmýšľanie, humanistické cítenie, hľadanie koreňov našej kultúry, porozumenie úlohy kultúry jako spoločenskej väzby, alebo ktorí sa v tomto zmysle usilujú o meziodborovú a mezipredmetovú spoluprácu a výučbu. Vítaná je realizácia voliteľných seminárov, systematické vedenie žiakov k analytickému čítaniu náročnejších textov (v materinskom jazyku, v origináli alebo v preklade), k štúdiu prameňov, k štúdiu v archívoch a depozitároch, k náročnejšiemu výskumu spoločenských udalostí, k zvládnutiu princípov orálnej histórie a pod.

Program podporí školské a mimoškolské aktivity, ktoré sa už realizovali alebo sa realizujú, môžu byť inšpiráciou pre ostatných učiteľov, majú zvyčajne dlhodobejší charakter a sú nadštandardné z hľadiska bežného vyučovania.

Prihláška do programu

Okrem vyplnenia základných údajov do webového formulára musí prihláška obsahovať ako prílohu (v jednom súbore formátu pdf, v celkovom rozsahu 5 až 10 normostrán):

  • Popis pedagogickej aktivity vrátane jej zdôvodnenia a reflexie jej zmyslu pre žiakov či študentov.
  • Podrobný popis časového harmonogramu.
  • Charakteristiku a počet zúčastnených žiakov alebo študentov.
  • Informácie o tom, či bola táto aktivita podporená iným ocenením alebo grantom a akým.

    Prihláška môže ďalej obsahovať aj návrh na kontakt a spoluprácu s členmi Správnej rady.

Komu je program určený

Program je určený pre učiteľov základných a stredných škôl.

Výška podpory

Podpora vo výške 30.000,- CZK sa udeľuje spravidla trom prihláseným, a to bez určenia poradia.

Výber podporených aktivít

Nadácia menuje najmenej päťčlennú komisiu, zloženú zo zástupcov Správnej rady, ktorá navrhne udelenie podpory. O udelení podpory rozhoduje Správna rada.

Časový harmonogram

Vyhlásenie programu

3. 7. 2023

Uzávierka prihlášok

1. 2. 2024

Vyhlásenie výsledkov

1. 4. 2024

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie podpory sa uskutoční v apríli 2024 v Brne.

Popisy podporených aktivít budú publikované na webových stránkach nadácie. 


Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz alebo vnjh@vnjh.cz
Webová stránka: www.vnjh.cz