zde se nacházíte:
Úvod > Střední školy > Labyrint světa - Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele > O Vladimíru Jochmannovi

Vladimír Jochmann

13. 9. 1923 – 12. 9. 2008

Brněnský rodák,  byl laskavý, velkorysý a skromný člověk. Vedle těchto vlastností  byl  také nesmírně vzdělaný, pracovitý  a statečný. Po okupaci   Československa v roce 1968 prožil  těžké osobní chvíle. Byl vyhozen z univerzity, zemřela mu žena a zůstalo na něm, aby se postaral o malou dceru. Dojížděl denně do Šternberku a v depresivním prostředí působil jako učitel obtížně převychovatelné mládeže.

Teprve když později začal pracovat jako čerpač vod,  přišly jeho šťastnější chvíle, dá-li se to tak říci.  „Chtěl jsem dělat něco, co by bylo v souladu s mým přesvědčením“ vyjádřil se o mnoho let později ke své práci. Ta práce, které ho těšila, nebylo ovšem čerpání vody. Začal v maringotce,  v níž přespával, překládat pro  samizdatovou  edici Prameny,  která si vytkla za cíl vydávat překlady významných děl nemarxistické orientace z různých humanitních a přírodovědných oborů.  Stal se členem její šestičlenné redakční rady.

Byl  na  tento okamžik vlastně dobře připraven. Podle svědectví spolužáka  už na gymnáziu býval obklopen  knihami,  a šíří zájmů, v tom, co přečetl a čemu rozuměl,  mu málokdo mohl konkurovat. A také měl dar číst dvakrát rychleji než ostatní. Ovládal francouzštinu a němčinu.

Šíře oborů, které byl schopen překládat,  je udivující. Od čelného francouzského a světového sociologa Raymonda Arona přeložil Esej o svobodách a práci Demokracie a totalitarismus. Přeložil úvahy jednoho ze zakladatelů molekulární biologie Francois Jacoba Hra možností, v níž tento laureát Nobelovy ceny  přemýšlí o problémech  moderní biologie. Z francouzštiny  přeložil de Tocquevillovu Demokracii v Americe napsanou v letech 1835-1840 a dodnes považovanou za východisko teoretických úvah o demokracii, rovnosti, sociálních institucích a dalších ústředních politologických tématech.  V  březnu  roku 1994 obdržel v Brně světově proslulý  vídeňský psychiatr Viktor Emil Frankl  zlatou medaili Masarykovy univerzity.  Když při této příležitosti   obdržel jako dárek  samizdatový překlad své práce Lékařská péče o duši,   projevil  nelíčené překvapení, neskrýval úžas a radost. Svého překladatele z maringotky ale  neznal a v samizdatovém vydání si ani nemohl  přečíst  jeho jméno.

Není mnoho lidí, kteří by dokázali v takovém rozsahu prospět obecné vzdělanosti. A nikoli v pohodlí své pracovny, ale v maringotce čerpače vody. A nikoli s nadějí  na obecné uznání, nýbrž s rizikem zásahu Státní bezpečnosti.  Zmíněné tituly byly v samizdatu vydány a šířeny a po roce 1989  znovu vydávány. Překládat  nepřestal až do konce svého života.

Od roku 1990, kdy vznikla Vzdělávací nadace Jana Husa, až do své smrti, tedy po dobu 17 let byl členem její správní rady a 11 let  působil jako  její předseda. Pod jeho vedením  rozdělila nadace   na podporu vzdělávacích institucí, univerzit,  mladých vysokoškolských učitelů  a studentů  v České republice a ve Slovenské republice desítky milionů korun.  Byl   nositelem hodnot nadace,  její  tradice. Byl v nadaci jedním z posledních pamětníků zápasu za svobodu slova a vzdělání proti úpadku vnucovanému vládnoucí mocí.

Doc. PhDr. Vladimír Jochmann, CSc.

V letech 1950 až 1966 učitel na řadě typů škol a kulturní pracovník (zakladatel Krajského vlastivědného muzea). Od roku 1966 pracovník Katedry pedagogiky Filozofické fakulty UP kde se (stejně jako mimo Univerzitu) orientoval na vzdělávání dospělých. Z politických důvodů vyhozen  z Univerzity. Po sametové revoluci povolán znovu na Univerzitu jako vedoucí Katedry sociologie a andragogiky. Stal se hlavním tvůrcem oboru andragogika v Česku i na Slovensku a zaváděl zde distanční vzdělávání. Byl řadu let členem předsednictva Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD), stal se hlavním zakladatelem a řadu let předsedou organizace distančního vzdělávání ČADUD.

Výběr z bibliografie:

JOCHMANN, V.: Kapitoly ze sociologie výchovy. Olomouc, UP 1969.
JOCHMANN, V.: Úvod do sociologie. Olomouc, Krajský pedagogický ústav 1969.
JOCHMANN, V.: Úvod do sociologie výchovy. Olomouc, UP 1969.
JOCHMANN, V.: Andragogika a její pojetí. In: Antologie textů k andragogice. Red.
V. JOCHMANN, V. BOČKOVÁ. Olomouc, UP 1991
JOCHMANN, V.: Výchova dospělých – andragogika. In: Varia sociologica et andragogica. Olomouc, UP 1992, s. 11-22.
JOCHMANN, V.: Andragogika a  „škola mužného věku, obsahující umění dobře žít a všechno zdárně konat“ (Komenský). In: Sborník referátů z celostátního sympozia. Olomouc 1992.
JOCHMANN, V.: Andragogika. Teoretický seminář k pojetí andragogiky. In: Andragogika. Teoretický seminář k pojetí andragogiky. Red. V. JOCHMANN. Olomouc, Středisko distančního vzdělávání UP 1994.
JOCHMANN, V.: (ed.). Aktuální problémy výchovy a vzdělávání dospělých. II. Olomouc, UP 1995.
JOCHMANN, V.: Znovu k andragogice. In: Andragogiky II: druhý teoretický seminář k pojetí andragogiky. Red. V. JOCHMANN. Olomouc, UP 1996.
JOCHMANN, V.: Distanční vzdělávání. Olomouc, Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání 1995.
JOCHMANN, V.: Člověk na přelomu tisíciletí. In: The Individual and Society at the Turn of the Century: View from Both Sides. Red. D. Šimek. Olomouc, UP 1998.

Překlady z němčiny:

BECK, Ulrich. Moc a protiváha moci v globálním věku: nová ekonomie světové politiky. Přel. Alena Bakešová a Vladimír Jochmann. Praha, Sociologické nakladatelství 2007.
FRANKL, Viktor E. Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciální analýzy. Přel. Vladimír Jochmann. Brno, Cesta 1994.
FRANKL, Viktor E. Vůle ke smyslu. Vybrané přednášky o logoterapii. Přel. Vladimír Jochmann. Brno, Cesta 1994.
KRAUS, Wolfgang. Kultura a moc. Proměna přání. Přel. Vladimír Jochmann. Olomouc, Votobia 1993.
PATOČKA, Jan. Co jsou Češi? Přel. Vladimír Jochmann, Pavel Kouba, Ivan Chvatík. Praha, Panorama 1992.

Překlady z francouzštiny:

ARON, Raymond. Demokracie a totalitarismus. Přel. Vladimír Jochmann. Brno, Atlantis 1993.
ARON, Raymond. Esej o sbobodách.. Přel. Vladimír Jochmann. Bratislava, Archa 1992 
BOUDON  Raymond a kol. Sociologický slovník. Přel. Vladimír Jochmann. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2004.
FINKIELKRAUT, Alain. Destrukce myšlení. Přel. Vladimír Jochmann. Brno, Atlantis 1993.
TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe I. a II. díl. Přel. Vladimír Jochmann. Praha, Lidové noviny 1992.
TOCQUEVILLE, Alexis de. Starý režim a revoluce. Přel. Vladimír Jochmann a Adriena Borovičková. Praha, Academia 2003.