Labyrint světa – cena Vladimíra Jochmanna pro učitele

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Smysl programu

Smyslem programu je podpořit učitele, kteří – ačkoliv mohou být odrazováni obecným tlakem na praktickou stránku výuky nebo na snižování její náročnosti – podněcují v žácích a ve studentech zájem o myšlení, humanistické cítění, hledání  kořenů naší kultury, chápání role kultury jako společenské vazby nebo kteří v tomto smyslu usilují o mezioborové a mezipředmětové spolupráce a výuky. Vítány jsou realizace volitelných seminářů, soustavné vedení žáků k analytické četbě náročnějších textů (v jazyce mateřském, v originálech či  překladech), k pramennému studiu, studiu v archivech a depozitářích, k náročnějšímu průzkumu společenského dění, k osvojování principů orální historie atd. 

V programu budou podpořeny již realizované nebo probíhající školní i mimoškolní aktivity, které mohou být pro další učitele inspirací, mají zpravidla dlouhodobější charakter a z hlediska běžné výuky jsou nadstandardní.

Přihláška do programu

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí přihláška obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, v celkovém rozsahu 5 až 10 normostran):

  • Popis pedagogické aktivity, včetně jejího zdůvodnění a reflexe jejího smyslu pro studenty.
  • Podrobný popis časového rozložení.
  • Charakteristiku a počet zúčastněných žáků nebo studentů.
  •  Informace o tom, zda tato aktivita byla podpořena jinou cenou nebo grantem a jakým.

    Přihláška může dále obsahovat navržení možnosti kontaktu a spolupráce se členy správní rady.

Komu je program určen

Program je určen pro učitele základních a středních škol.

Výše podpory

Podpora ve výši 30 tis. Kč se uděluje zpravidla třem přihlášeným, a to bez stanovení pořadí.

Výběr podpořených aktivit

Nadace jmenuje nejméně pětičlennou komisi složenou ze zástupců Správní rady, která navrhne udělení podpory. O udělení podpory rozhoduje Správní rada.

Časový harmonogram

Vyhlášení programu

3. července 2023

Uzávěrka přihlášek

1. února 2024

Vyhlášení výsledků

1. dubna 2024

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání podpory proběhne v dubnu 2024 v Brně.

Popisy podpořených aktivit budou publikovány na webových stránkách nadace. 


Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz
Webové stránky: www.vnjh.cz