Labyrint světa – cena Vladimíra Jochmanna pro učitele

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Smysl programu

Smyslem programu je podpořit učitele, kteří v žácích a ve studentech podněcují zájem o historii, společnost a další humanitní témata, ale mohou být odrazováni obecným tlakem na praktickou stránku výuky nebo na snižování její náročnosti. V programu budou podpořeny takové školní i mimoškolní aktivity, které mohou být inspirací pro další učitele, mají dlouhodobější charakter a jsou z hlediska běžné výuky nadstandardní. To je např. výuka volitelných seminářů klasických jazyků, vedení žáků k četbě klasických textů v originálech a nezkrácených překladech, ke studiu v archivech a depozitářích muzeí, k archeologickému výzkumu, k provádění a interpretování rozsáhlejších rozhovorů s pamětníky, nebo k pozorné interpretaci textů.

Přihláška do programu

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí přihláška obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, v celkovém rozsahu 5 až 10 normostran):

  • Popis pedagogické aktivity, včetně jejího zdůvodnění a reflexe jejího smyslu pro studenty.
  • Podrobný popis časového rozložení
  • Charakteristiku a počet zúčastněných žáků nebo studentů
  • Prohlášení, že tato aktivita už nebyla podpořena jinou cenou nebo grantem

Komu je program určen

Program je určen pro učitele základních a středních škol.

Výše podpory

Podpora ve výši 30 tis. Kč se uděluje zpravidla třem přihlášeným, a to bez stanovení pořadí.

Výběr podpořených aktivit

Nadace jmenuje nejméně pětičlennou komisi složenou ze zástupců Správní rady a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která navrhne udělení podpory. O udělení podpory rozhoduje Správní rada.

Časový harmonogram

Vyhlášení programu

1. července 2018

Uzávěrka přihlášek

1. února 2019

Vyhlášení výsledků

1. dubna 2019

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání podpory proběhne v dubnu 2019 v Brně.

Popisy podpořených aktivit budou publikovány na webových stránkách nadace a jejich autoři budou mít volný vstup na Letní školu historie, pořádanou každoročně na začátku prázdnin Katedrou andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK, kde jim bude dán prostor pro představení jejich aktivit.


Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Holubová
Telefon: 777 007 918
E-mail: barbora.holubova@pedf.cuni.cz